ايجاد خانه- موزه آيتاهلل هاشميرفسنجاني

Jahan e-Sanat - - News -

فرزند مرحوم آيتاهلل هاشميرفس//نجاني گفت: با تصويب هيات وزيران خان//ه- موزه آيتاهللهاشميرفس//نجاني ايجاد ميشود.

محسنهاشمي در گفتوگو با ايلنا با اعالم اين خبر افزود: »اين مصوبه هيات وزيران در ماههاي آخر اس//فند 95 اس//ت. از همين رو نس//بت به طراحي و بازس//ازي خانه آيتاهلل اقدام خواهيم کرد.«

او توضيح داد: »موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره( با هماهنگي دفتر نشر معارف انقالب امکان بازديد مردم را از محل سکونت آيتاهلل هاشمي فراهم ميکند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.