شايد آخرين نبرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدهدایتي محمدباقر قاليباف ي//ک ب//ار ديگ//ر عزم پاستور کرده است. پس از دو ت//الش بيفرجام و در روزهاي//ي ک//ه شهرداري تحت مديريت او زير سنگينترين انتقادهاست، ترديدها را کنار گذاشته و نبردي ديگر براي آرزوي ديرينش را آغاز کرده است؛ براي رياس//تجمهوري به انتظار آنکه شايد اصولگرايان در نهايت اين بار، همه رو به سوي او آورند، چيزي که دش//وار به نظر ميرسد. قاليبافدرسپهرسياسيايرانموقعيتسيال و تا حدي گنگي دارد تا حدي به اين خاطر که جايگاه و رويکردش را به فراخور موقعيت، دائما تغيير داده اس//ت. در نيروي انتظامي کوشيد چهره مديري را به نمايش بگذارد که خواهاندرانداختنطرحينواست.باتبليغاتي گسترده، وارد کارزار انتخاباتي سال 84 شد. اقبال آغازين به او ديري نپاييد. ناکام ماند. به شهرداري تهران رفت تا چون شهردار پيشين، آنجا را پلي س//ازد براي رياس//تجمهوري. کيست که از امکانات تبليغاتي نهاد عظيمي چون شهرداري تهران صرفنظر کند. وانمود ميکرد که گويا قواعد مديريت مدرن را بلد است. در ساختن اين تصوير نيز نسبتا موفق بود تا جايي که در دوران بايکوت اصالحطلبان در روزگاري که عرصه براي حضورشان فراهم نب//ود، عدهاي از اصالحطلب//ان از مطلوبيت رفتن به س//راغ قاليباف ه//م گفتند. عادي شدن نسبي شرايط سياسي در کشور، شايد بيشترين ضربه را به قاليباف زد. اميدوار بود که اگر تصلبها ادامه يابد، اگر تحولخواهان فرصتي براي حضور نداش//ته باشند، بتواند رويايش را محقق کند تا در غياب آنها خود را صالحيتداري نشان دهد که توان مديريت مناسب کشور را دارد. جذابيتهايش هم به مدد دستگاه تبليغاتي نيرومند بيشتر از ديگر اصولگراي//ان بود. اوضاع ام//ا بر وفق مرادش پيش نرفت. سال 92 از حسن روحاني، نامزد اصالحطلبان و اعتداليون شکست خورد. به سختي و با لطايفالحيل کرسي شهرداري را حفظ کرد. از آن روز کمي تغيير جهت داد. اگر تا آن زمان ميکوشيد خصلتي اجراييمديريتي و نه جناحي را نشان دهد، دريافت که باي//د هواي اصولگرايان و مراکز قدرت را بيشتر داشته باشد. گاهي حمله کند. اتفاقات دوره اخير شهرداري، بحران امالک نجومي و مهمتر فاجعه ساختمان پالسکو، قاليباف را بيش از پيش تحت فش//ار قرار داد. آنچه انتقادها را افزون کرد، واکنشهاي او به اين فجايع بود؛ نپذيرفتن مس//ووليت. تهران در دوره مديريت او با وجود افتتاح انبوه پروژهها به شهري سختتر براي زندگي بدل ش//ده است. کم نبودند کس//اني که ميگفتند قاليباف در اين شرايط سراغ رياستجمهوري نخواهد رفت اما گويا جاهطلبي او را دستکم گرفته بودند.

شانس//ي که قاليباف دارد، اين اس//ت که غالب نيروهاي تشکيالتي اصولگرايان، اقبال عمومي چنداني ندارند و ديگر اينکه گويا زبان س//خن گفتن با طبقه به ويژه متوس//ط را بلد نيس//تند. از اين جهت قاليب//اف ميتواند به مدد برخي کيفياتش خود را واجد شرايطترين فرد اصولگرايان جا زند. مشکل قاليباف اما؟ قاليباف هيچ گفتمان و ايده مشخصي را نمايندگي نميکند. معلوم نيست ديدگاهش درباره مديريت کشور چيست. او غالبا با تفکر پروژهاي به ياد آورده ميشود. اينکه چه ديدگاه کالني درباره اداره کش//ور در امور داخلي و خارجي دارد، روش//ن نيس//ت. در مناظرههاي پيشين هم نش//ان چنداني از وجود اين ديدگاه ديده نميشد. قاليباف در مي//ان اصولگرايان هم منتقداني جدي دارد. اصولگرايان راديکال به او خرده ميگيرند که چندان دل در گرو ارزشها ندارد. سبک مديريتي پرزرق و برقش را برنميتابند. براي آنها قاليباف هيچگاه خودي نبوده است.

شايد اين آخرين نبرد قاليباف باشد. او به لحظات حساسي در عمر سياسياش رسيده است. در حالي که حفظ حتي کرسي ش//هرداري دش//وارتر از پيش به نظر ميرسد، پاي در رقابت با رييسجمهورمستقروحجتاالسالمرييسيگذاشتهاستيعني نامزدهاي مورد حمايت اکثريت دو گروه سياسي عمده کشور. گويا کار قاليباف سختتر از دفعات پيشين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.