فقرگسترشمیيابد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

افزايشقیمتکاالهایاساسیبهارديبهشترسید

بختکگرانی

روزهای پايانی س//ال گذش//ته نيز همچون سالهای قبل با شوک ناگهانی قيمتها و گرانی بیسابقه در بازار کاالهای اساسی روبهرو شد اما پس از س//پری ش//دن ايام عيد و پيک مصرف، انتظارمیرفتشاهدتوقفافزايشقيمتکاالهای اساسی باشيم. شواهد نشان میدهد که حتی در دومين ماه سالجاری نيز اين روندهمچنان ادامه دارد و گرانفروشی از مناسبتی به مناسبت بعدی ادامه میيابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.