احتمال تعدد ليستهاي اصولگرایان در انتخابات شوراها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - دیدگاه

ديگراحزابوگروههاوجودداردامامعتقدمتنهاراهي کهيکگروهراموفقميکندايناستکهاتحادووحدت در کالم و تصميمگيري را حفظ کنند.

اميررضا واعظيآشتياني در پاسخ به اينکه به نظر ميرسد تمرکز اصولگراها درباره انتخابات شوراها کمتر اس//ت، اظهار کرد: برخي از احزاب اصولگ//را از دو ماه پيش جلسات مشترکي را برگزار ميکنند و کارگروهي تشکيل شده و درصدد انتخاب افراد موردنظر براساس شاخصهايتعريفشدههستند.اوبابياناينکهدربارهاين جلساتاطالعرسانينميشود،ادامهداد:اصولگرايانهم مانندحزبرقيبفعاليتهايخودراانجامميدهندودر موقعمقتضيهماسامي12 نفررااعالمخواهندکرد.

عضو سابق شوراي اسالمي شهر تهران تاکيد کرد: امي//دوارم همه گروهها از جمله اصولگرايان براس//اس ش//اخصههايي که تعريف کردهاند، شايستهساالري و انتخاب اصلح را مد نظر داشته باشند تا انتخابات شوراها هم مانند رياس//تجمهوري از شور و هيجان و شعف خاصي برخوردار شود.

واعظيآشتيانيتصريحکرد:يکيازشاخصههاييکه موجبميشودانتخاباتبااقبالعموميمواجهشود،اين است که همه گروههاي سياسي، افرادي را معرفي کنند که عملکرد مديريتي و اقتصاديشان باعث شود مردم براي شرکت در انتخابات رغبت داشته باشند.

وي ادامه داد: گروههاي سياسي بهتر است افرادي را انتخابکنندکهنهگمنامباشندونهافراديباشندکهبه اصطالحامروزازشهرتفراوانيبرخوردارهستندامامردم بهآنهارغبتيندارندبلکهافراديراانتخابکنندکهباعث شود مردم به شرکت در انتخابات عالقهمند شوند.

عضو سابق شوراي اسالمي شهر تهران در پاسخ به اينکه برخي گروههاي اصولگرا از ائتالف با جمنا حمايت نکردند آيا ممکن اس//ت در انتخابات شوراها هم اين اختالفنظر وجود داشته باشد و ما شاهد ليستهاي متعدديازاصولگراياندرانتخاباتشوراهاباشيم،گفت: بله،شواهدوقرائننشاندهندهايناستکهاحتمالتعدد ليستنيزوجودداردامامعتقدمتنهاراهيکهيکگروه را موفق ميکند، اين است که اتحاد و وحدت در کالم و تصميمگيري را حفظ کنند. اين وحدت نيز ميتواند با شايستهساالري در انتخاب افراد اتفاق افتد.

واعظيآشتيانيخاطرنشانکرد:هميشهاينانتقادبه مردم وارد ميشده که چرا به افرادي راي ميدهند که در رشتههاي مختلف مشهور هستند، تصورم اين است که وقتي انتخابات براساس شايستهساالري نباشد اين نوع انتخاب مردم به نوعي دهنکجي است هر چند تاثير مثبتي در سرنوشت مردم ندارد اما نشان ميدهد مردم از سر لجاجت اين انتخاب را کردهاند.

عضو سابق شوراي اسالمي شهر تهران در گفتوگو ب//ا ايلنا اضاف//ه کرد: در ص//ورت عدم شايستهساالري در معرفي کانديداها قطعا مردم به سراغ افرادي ميروند که هيچتخصصيندارندوتنهاازشهرتدر ديگرحوزههابرخوردارندالبتهمنظورماز اين بحث جسارت به افراد در رشتهها و حوزههايمختلفنيستبلکهمنظوراين است که اگر شايستهساالري به درستي صورت گيرد چهبسا امکان دارد همان افرادمشهورهمبراساسشايستهساالري در اين ليستها قرار گيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.