بار ديگر »ارج«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - massoudmehr@yahoo.fr

مسعود س/لیمی- چندي پيش برپايه خبري ک//ه در چند خبرگزاري داخلي مبني بر اخراج کارگران »هلدينگ داروگر« و امکان تعطيلي آن آمده بود، با نقب زدن به سرنوشت برنده//اي بزرگ و نمادين صنعت ايران از ارج و آزماي//ش گرفته تا کفش ملي، در مطلبي با عنوان»يادشبهخير«نسبتبهخطرتعطيلي »داروگر«-توجهکنيدمنظور،هلدينگداروگر نبودهونيست-يعنيبرند09 سالهومعتبروافتخارآفرينکشورماندر»صنايع شوينده« هشدار داده بودم.

»يادش به خير« در واقع اداي ديني بود به نمادهاي صنعت نوين ايران که به هر دليل و بهانهاي به ويراني کشيده شدند.

پس از پاسخ تند »هلدينگ داروگر« به اصل خبر و به گونهاي به انعکاس آن در»جهانصنعت«کهبهنظرميرسيدبهاصلقضيهيعنيتفاوت»برندداروگر« با»هلدينگداروگر«اصالتوجهنشده،ديروزخبريباعنوان»ارجواگذارميشود« در خروجي خبرگزاريهاي داخلي از جمله ايسنا قرار گرفت که به قول معروف داغمان را تازه کرد و البته بهگونهاي رسمي بر حقانيت نوشته و هشدارهاي ما صحه نهاد.مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت ضمن اينکه از احتمال واگذاري ارج تا ماه آينده خبر ميدهد، با صراحت از نابودي اين برند بزرگ توسط دستگاههاي دولتي و شبهدولتي هم سخن ميگويد.

به گفته اين مسوول رسمي کشور »ارج« را بايد از »صفر« ساخت و براي اين کارحدود05 ميليوندالرجذبسرمايهالزماست.

پس اگر گفته ميشود برندهاي بزرگ و معتبر صنعت کشور نابود شدهاند، سياهنمايي نيست چراکه يکي از مسووالن صنعت کشور در يک خبرگزاري رسميداخليبرآنصحهميگذارد.دراينخبربهزمين»001 هزارمترمربعي« کارخانه ارج هم اشاره ميشود که قيمت پايه براي هر متر هم آن حدود 900 هزار تومان برآورد شده است.

توجه کنيد با يک ضرب و تقسيم ساده به چه ثروتي ميرسيم. آن وقت بايد پرسيد نابودي ارج به سود چه کساني تمام ميشود؟!

اميدوارم سخنان اين مسوول درباره واگذاري ارج مانند واگذاريهاي پيشين از کار درنيايد و آخر سر همه چيز به فروش زمين »ارج« ختم نشود.

آخر اينکه براس//اس اين خب//ر از »ارج« بزرگ و پرافتخ//ار ايران، تعدادي ماشينآالتوآهنپارهقراضهوصدالبتهزمينبسيارباارزشوبهقولبسازبفروشها چند کله برجا مانده است. اين است سرنوشت عبرتآموز »ارج«. باشد که برند »داروگر« نه -هلدينگ داروگر- اينگونه نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.