امكان اکثریت مطلق براي ترزا مي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - جهان

دویچهوله-ترزامي،نخستوزيربريتانياميخواهد در اجراي استراتژي خود براي خروج از اتحاديه اروپا از حمايتقاطعپارلماناينکشوربرخوردارباشد.نتيجهيک نظرسنجي نشان ميدهد حزب او در انتخابات پيشرو اکثريتراخواهدداشت.

کمت//ر از دو ماه ديگر موعد انتخاب//ات زودهنگام پارلمان بريتانياست. تاکتيک ترزا مي، نخستوزير اين کشور براي برداشتن موانعي که پارلمان فعلي بر سر راه سياس//ت برگزيت ميگذارد، اين بود که يک انتخابات زودهنگام را فرابخواند. برگزاري اين انتخابات در مجلس راي کافي را آورد؛ انتخاباتي که در ماه ژوئن سالجاري برگزارميشود.

ابتدا گفته ميشد خواست يک انتخابات زودهنگام ميتواند براي نخستوزير بريتانيا در عين حال يک ريس//ک باش//د اما هفت هفته قبل از برگزاري اين انتخابات نظرس//نجي موسس//ه ComRes نشان ميدهد امکان پيروزي محافظهکاران در پارلمان اين کشور زياد است. اين موسسه به درخواست روزنامه ‪The Sunday Mirror‬ اين نظرس//نجي را انجام داده است.

براس//اس اين نظرسنجي ميزان محبوبيت حزب محافظهکارنسبتبههفتهگذشتهچهاردرصدافزايش يافتهاست.ايننظرسنجينشانميدهدبراياولينبار پسازسال1591 حزب»توري«ها،ناميکههنوزهم براي حزب محافظهکار بهکار گرفته ميشود، نيمي از آرا رابهخوداختصاصميدهند.

دربرابرافزايشمحبوبيتحزبمحافظهکار،ازميزان محبوبيتحزبکارگرکمشدهوتنها52 درصدراباخود داردوحزبليبرالدموکراتهم11 درصد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.