ميرزاده رفت، نوریان آمد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - خبر آخر

حمي//د مي//رزاده با تصميم اکثري//ت اعضاي هيات امناي دانش//گاه آزاد از رياست اين دانشگاه کنار رفت.

به گزارش تس//نيم، به درخواست چهار نفر از اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد و مطابق تبصره يک ماده «11» اساسنامه اين دانشگاه، عصر ديروز جلسهفوقالعادههياتامنايدانشگاهآزادبهرياست علياکبر واليتي تشکيل شد.اعضاي هيات امنا در اين جلسه پس از بحث و بررسي فراوان رايگيري کردند و بنا به تصميم اکثريت اعضا مقرر شد حميد ميرزاده، رييس فعلي اين دانشگاه طي يک هفته از رياست استعفا دهد، در غير اين صورت خود به خود برکنار خواهد شد.وزراي علوم و بهداشت به عنوان دو نفر از اعضاي حقوقي هيات امناي دانشگاه آزاد پس از اظهارنظرهاي خود در اين جلسه براي شرکت در جلسه هيات دولت از جلسه خارج شدند. با اين حال جلسه با حضور هفت نفر ادامه يافت.

بن//ا ب//ه تصميم هيات امن//اي دانش//گاه آزاد عليمحم//د نوري//ان بهعنوان سرپرس//ت موقت دانشگاه آزاد منصوب شد.حميد ميرزاده پس از عزل فرهاد دانشجو از سوي هياتامناي دانشگاه آزاد72 شهريورسال29 سرپرستيايندانشگاهرابرعهده گرفت.عليمحمد نوريان نيز اسفندماه سال 1393 با نظر اعضاي هيات موسس دانشگاه آزاد بهعنوان دبيرکل اين هيات انتخاب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.