خانوادهمحترم ُص ُحفی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بدينوسيله درگذشت مادر مهربان و فداکارتان را تسليت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه آمرزش و برای بازماندگانصبروشکيبايیخواستاريم. روزنامه »جهان صنعت«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.