خانوادهمحترم ُص ُحفی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با غم و اندوه فراوان، ضايعه درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم مغفرت و برايبازماندگانصبرجزيلمسئلتداريم. ازطرفپهلوانی،صباحیفر،طباطبایی،پاکواسدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.