تاکید برعدم دخالت نظامیان در انتخابات

میکروفن عارف برای اولینبار در مجلس باز شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- وزیر تعاون، کار و رف//اه اجتماعی به منظور ارائه گزارش درب//اره آخرین وضعیت اش//تغال در جلس//ه غیرعلنی مجلس حضور یافت تا نهایتا کارگروهی به منظور پیگیری موضوع اشتغال در مجلس تشکیل شود. محمدرضا عارف نیز در جلس//ه علني براي اولین بار میکروفناش باز ش//د و از دسترسی آزاد به اطالعات به عنوان ح//ق عمومی مردم ی//اد کرد. نماینده اصالحطلب مجل//س در صحن علنی مجلس از رییسجمهور خواستار انجام اقداماتی برای رفع حصر شد.

رییس مجلس ش//ورای اس//المی در ابتدای نشس//ت علنی ضمن بیان توضیحاتی درباره علت برگزاری نشست غیرعلنی با حضور ربیعی، از تش//کیل یک کارگروه بهمنظور پیگیری موضوع اش//تغال در مجل//س خب//ر داد. علی الریجانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه گزارش خوبی ارائه شد و همه همکاران اع//م از نمایندگان، کمیس//یونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای مجلس نی//ز نظر خود را مط//رح کردند و قرار شد در یک کارگروهی این نظام فکری پیگیری ش//ود. مساله بیکاری یکی از موضوعاتی اس//ت که اولویت کش//ور محسوب میشود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر اهمیت آن تاکید کردند. الریجانی اب//راز امیدواری کرد که گ//زارش وزارت کار و نقطهنظرات نمایندگان طی س//الجاری و س//ال آینده در پیشبرد اهداف کشور در مسیر توسعه اشتغال تاثیرگذار باشد. حصر در شأن نظام نیست محمدرض//ا ع//ارف در نطق میان دس//تورش که بر محورهای 10 گانه تنظیم کرده بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و بیان نقش تاثیرگذار وی و رییس دولت اصالحات در خلق حماسه ماندگار در انتخابات خرداد 92 و اسفند 94 تداوم حض//ور پرش//کوه م//ردم در انتخابات را مهمترین پش//توانه اقتدار، رش//د و پیشرفت کشور دانست. نماینده مردم تهران با بیان اینکه پیش//رفت کش//ور نیازمند تفاهم ملی، همگرایی و همدلی ملت، دولت و همه ارکان نظام اس//ت، ادامه داد: پیشنهاد میکنم، هرچه زودتر گفتوگوی ملی در مجلس ساماندهی ش//ود و در سطح کشور و همه نهادها توس//عه یابد. رییس فراکس//یون امید برج//ام را موفقیت ب//زرگ تمام ارکان نظام دانس//ت و گفت: از تخریب آن و همچنی//ن از معرفی آن به عنوان تنها نس//خه شفابخش باید پرهیز شود و با تدابیر خردمندانه مورد رصد و مدیریت قرار گیرد.

عارف با بیان اینکه مردم، نخبگان و فعاالن اقتصادی کشورمان خواستار توافق هس//تهای بودند ت//ا بتوانند در امنیت، صلح و آرامش به رشد و رونق اقتصادی دست یابند، ادامه داد: اکنون در آستانه انتخابات ریاستجمهوری، این مهم نباید به بهانه کشمکشهای انتخابات//ی، م//ورد خدش//ه و تهدید ق//رار گی//رد. رییس فراکس//یون امید برق//راری مج//دد عقالنی//ت، تدبیر و آرامش در منظومه قوه مجریه توسط رییسجمه//ور را قابل تقدیر دانس//ت و گفت: دس//تاوردهای دولت یازدهم از جمله رش//د اقتصادی، مهار تورم و طرح تحول سالمت قابل تقدیر است. تخریب دستاوردهای ارزشمند دولت، جفاست و با منافع ملی در تضاد است. اما در عین حال تداوم رکود و افزایش حجم نقدینگی، عدم تعادل بین منابع و مصارف بودجه عمومی و دیگر مشکالت اقتصادی همچنان فعاالن اقتصادی و مردم را رنج میدهد.

عارف با بیان اینکه نشاط سیاسی که مدنظرمقاممعظمرهبریاست،نیازمند حضور فعال جوانان و دانشجویان است، گفت: تداوم فضای امنیتی دانشگاهها نگرانکنن//ده و غیرقابل قبول اس//ت. وزرای مربوطه، بای//د انتظارات بهحق دانش//گاهیان را در رفع فضای امنیتی برآورده کنند. جوانان، دانش//جویان و رسانهها باید در فعالیتهای قانونمند خ//ود، امنیت خاطر داش//ته باش//ند. نماینده م//ردم تهران با تاکید براینکه باید بس//تر حضور سیاسی و اجتماعی جوانان فراهم باشد، اظهار کرد: دولت آینده باید درهای خود را به روی جوانان شایسته باز کند. باید نوسازی دولت و بازسازی ساختارها با تکیه بر جوانگرایی و شایستهس//االری محقق شود. وی از دسترس//ی آزاد به اطالعات به عنوان حقی عمومی یاد کرد و گفت: این مهم باید به صورت یک اصل پذیرفته شده در جمهوری اسالمی ایران درآید و هر س//ه قوه و نیز نهادهای خارج از س//ه ق//وه باید به حق جریان آزاد اطالعات، احترام بگذارند و تمکین کنند. عارف تاکید کرد که ع//دم دخالت نظامیان در رقابتهای سیاسی، عالوه بر تقویت اعتبار تالش//گران این ح//وزه، با ایجاد ش//ور و نشاط بیشتر در عرصه باشکوه انتخابات، اقتدار ملی کشور را بیش از پیش تقویت میکند. عارف تاکید کرد: از رییسجمه//ور محت//رم میخواهم با اس//تفاده از جایگاه قانونی خود و با استفاده از تجربیات گذشته، با رایزنی ب//ا ارکان نظام، اطمینان الزم را فراهم کند که با رفع حصر و برطرف ش//دن محدودیتهای موجود، نه تنها تهدیدی متوجه امنیت و آرامش کشور نخواهد ش//د، بلکه تلخی حوادث گذش//ته با ش//یرینی تفاه//م و همدلی جایگزین میشود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تذکرات شفاهی خود خواستار حضور حداکثری م//ردم در پای صندوقهای رای شدند. پس از آنکه محمدرضا عارف در اولین نطق خود خواهان رفع حصر موسوي و کروبي و رفع ممنوعالتصویري رییس دولت اصالحات شد، یک نماینده مردم اصالحطلب نیز در نشست علنی مجل//س در قالب تذکری ش//فاهی به رییسجمه//ور، خواس//تار رفع حصر ش//د. غالمرض//ا حیدری خط//اب به رییسجمهور و رییس ش//ورای عالی امنیت مل//ی گفت: رییسجمهور باید از رهبر معظم انقالب درخواس//ت رفع حصر آقایان کروبی، موس//وی و خانم زهرا رهن//ورد و رفع ممنوعالتصویری رییس دولت اصالح//ات را کنند. وی تصریحکرد:ازرییسجمهورمیخواهیم از رهبر معظم انقالب تقاضا کنند بیشتر از این موضوع حصر طوالنی نشود و این موضوع زودتر حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.