استکبارستیز هستیم

تاکید میرسلیم بر گسترش همکاری با کمونیستها؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ی- برخی خبرها از حزب موتلفه حکایت از ارس//ال یک هدیه کوچک به کش//ور چشم و گوش بسته کرهشمالی داشت. این حزب به عنوان یکی از احزاب ایرانی مورد اعتماد طرف کرهشمالی نه تنها برای تولد رهبر فقید این حزبکیمایلسونگهدیهفرستادبلکهمهدیجوالیی،معاون دبیرکل حزب مامور ش//د تا این هدیه را در پیونگ یانگ به ریسو یونگ، عضو کمیته مرکزی و نایبرییس حزب کارگران کرهشمالی اهدا کند تا به دست رهبر جوان این کشور کیم جونگ اون برسد. اما این ماجرا نخستین ارتباط حزب موتلفه اس//المی با کشورهایی که حاکمیت آنها براساس نظامهای کمونیستی اداره میشود، نیست. حزب موتلفه سال گذشته به دعوت حزب کمونیس//ت چی//ن به پکن رفت تا به گفته حمیدرضا ترقی، معاون بینالملل شورای مرکزی این حزب تالش کند کمک دهنده و تسهیلگر روابط حزب حاکم چین با دولت جمهوری اسالمی ایران باشد. او در همان مصاحبه اعالم کرده بود که حزب مؤتلفه با 300 حزب از کشورهایی آس//یایی از طریق اتحادیه احزاب سیاسی آنها ارتباط دارد و عضو کمیته دائمی یا شورای مرکزی این اتحادیه نیز است و به طور مستمر در جلسات آنها شرکت میکند و بعضا تصمیمات خوبی درباره منطقه گرفته میشود. نگاهی به وضعیت حزب موتلفه اسالمی نشان از روابط گسترده این حزب با کشورهای کمونیستی دارد. اما مهمترین سوال این است که حزب موتلفه به عنوان یکی از قدیمیترین احزاب ایران که از احزاب راست سنتی است چگونه اهداف خود را با کشورهای کمونیستی که اعتقادی به خداوند ندارند، هماهنگ میکنند.

س//ید مصطفی میرس//لیم یکی از ش//ش نام//زد نهایی دوازدهمین دوره ریاستجمهوری در نشست خبری دیروز خود در ساختمان این حزب در پاسخ به سوال خبرنگار »جهان صنعت« درباره اینکه با توجه به اعتقادات مذهبی- اسالمی حزب موتلفه، چرا این حزب تمایل به ارتباط و دوس//تی با کشورهایکمونیستینظیرچین،کوباوکرهشمالیدارد،گفت: همکاری ما با این کشورها مناسبتهایی دارد که در درجه اول با توجه به دشمنی آمریکا نسبت به ماست. ما جبهههای که در مقابل آمریکا و روشهای استکباری آن تشکیل شده است را محترم میشماریم. اگر در دنیا با چین، کرهشمالی و ونزوئال دست به دست هم دادیم برای این است که در مقابل روشهای استکباری آمریکا بایستیم و این به دلیل اعتقادات مذهبی نیس//ت بلکه به دلیل مقاومت در برابر ش//یوههای ظالمانهای است که آمریکا نسبت به دنیا و جهانخواری خود اتخاذ کرده است. این همکاری را در آینده هم ادامه خواهیم داش//ت و ما به یاری کسانی خواهیم شتافت که مستضعف هستند و به آنها ستم شده است.

وی در ادامه با اشاره به رفتارهای آمریکا در خاورمیانه افزود: ببنید آمریکا در منطقه خاورمیانه چه خشونتهایی انج//ام داده و چگونه به جریانات تکفیری کمک کردهاند، القاعده را رشد دادهاند و از داعش پشتیبانی میکنند. ما در مقابل این خیانتهایی که به نسل بشری شده ایستادگی خواهیم کرد. هر جبههای که در این زمینه تشکیل شود صرف نظر از بینشهای اس//المی م//ا که مقابله با ظلم و فساد است با آنها برای دفاع از مظلومان همکاری میکنیم. ما در قانون اساس//ی خودمان حمایت از مستضعفان را به عنوان یک نکته اساس//ی و برجسته داریم. این پیوندهای ما بیانکننده نوع ایس//تادگی ما در مقابل ظالم است که در صدر این ظالمان آمریکا قرار گرفته اس//ت. البته نوکر آمری//کا و پیادهکنن//ده برنامه او در منطقه اس//راییلیها هس//تند. اینها همه از یک سیاست تبعیت میکنند. آنها میخواهند با ش//یوههای مختلف مسلمانان را در منطقه خاورمیانه ضعیف کنند.

البته میرس//لیم توضیح نداد که چگونه برخی از همین کش//ورهای به اصطالح استکبارس//تیز مانند چی//ن دارای بیشترین روابط اقتصادی و همکاریهای بینالمللی با ایاالت متحدههستند. باکشورهایغربیهمکاریمیکنیم نامزد حزب موتلفه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه ش//ما در مورد برجام چیست و چه برنامهای برای ارتباط با کشورهای غربی دارید، گفت: با تمام کشورهایی که در جهان با ما دوست هستند و راه ظلم و سلطهگری را پیشه نکردند، همکاری داشته و خواهیم داشت. بنابراین جمهوری اسالمی ایران در طول 38 س//ال گذش//ته ثابت ک//رده به هیچوجه خشونتگرانیستوبا002 کشوردنیامناسباتخوبیداریم از جمله با کشورهای غربی تعامالت متعددی داشته و داریم ب//ه ویژه در اروپا. بنابراین آینده همکاری و برنامههای ما به صورت مبادالت تجاری، فرهنگی، سیاس//ی قوی، برمبنای حفظ اس//تقالل خود در کشور است و بدون اینکه بخواهیم ایران را به بازاری برای دیگران تبدیل کنیم، با مناسبات تجاری و پایاپای همه دست به دست هم دهیم تا ایران را به رفاه و سعادت بیشتر نزدیک کنیم. جمنابامااختالفدارد این کاندیدای ریاس//تجمهوری در پاسخ به اینکه آیا گفتوگویی در میان اصولگرایان ش//ده اس//ت که شما به نفع دیگران کنار روید یا دیگران به نفع شما کنارهگیری کنند، گفت: انتخاب م//ن پیش از اینکه جمنا نامزدهای خود را بخواهد معرفی کند، براساس چارچوب تشکیالتی و سیاسی حزب موتلفه صورت گرفته است. بنابراین حزب موتلفه پای تصمیمی که گرفته، خواهد ایستاد و برنامهها و روش حکومتی خود را برای مردم تشریح میکند. میرسلیم در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به حضور ابراهیم رییس//ی و محمدباقر قالیباف در عرصه انتخابات اگر از شما خواسته شود به نفع کسی کنارهگیری کنید چه اقدامی انجام میدهید، گفت: کسی جرات ندارد از من درخواست کنارهگیری کند اما از همکاری آنها استقبال خواهم کرد و هرکسی که نیت خیر داشته باشد، دستم را به سوی آن دراز میکنم. او افزود: دوستان ما در جمنا از نظر اهداف و نیت با ما ش//ریک هستند و قطعا در صورت موفقیت از برادران و خواهران خوب خود در جمنا کمک خواهیم گرفت همانطور که از بقیه افراد شایسته در کشور کمک خواهیم گرفت اما در س//الیق، جمنا با ما اختالف دارد و خوب است که بر عهده مردم بگذاریم که تشخیص دهند کدام سلیقه پاسخگوی نیازهای آنهاست. حساسیتنسبتبهتخلفاتقالیبافدرشهرداری نامزد حزب موتلفه در پاس//خ به س//وال دیگری مبنی بر اینکه در رسانهها مطرح شده است که شما نامهای در مورد تخلفات قالیباف نوش//تهاید در خصوص چه مواردی بوده و به کجا رس//یده است، گفت: در رابطه با شکایت از قالیب//اف در ذات وجود من نهفته اس//ت که نمیتوانم با تخلف کنار بیایم و هیچ فرقی نمیکند. موارد مختلفی از خالف و اش//کال پیش آمده که نسبت به آنها حساسیت نشان دادهام و به عنوان عضوی از حزب پیگیری کردهام. او افزود: در درجه اول به عنوان عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر تخلفات بودهام و در روزهای اول سر کار آمدن قالیباف او به منزلم آمد و با او صحبت کردم و خیرخواهش بودم و در اس//فند 1393 به او گفتم که در ش//هرداری خالفهایی صورت میگیرد که قالیباف پاسخ داد دست روی دلم نگذار، واویالست. به او گفتم باید آنها را درست کنی و اعمال باید درست انجام شود. اگر این کار انجام نشود به ضرر مردم تمام میشود و چه از طرف من و چه از طرف برادر من باشد هیچ فرقی نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.