تامین هزینههای شهر با تراکمفروشی فروش حقوق مردم است

روحانی در سفریکروزه به قزوین:

Jahan e-Sanat - - News -

رییسجمهور در س//فری یکروزه به منظ//ور افتتاح چند طرح صنعتی و حضور در پنجمین اجالس مجمع شهرهای اسالمی به استان قزوین سفر کرد. حس//ن روحانی در این سفر در پنجمین اجالس بینالمللی مجمع شهرهای اسالمی با محوریت اهداف توسعه پایدار، شکوفایی شهری، فرصتها و چالشها سخنرانی کرد.

هرچند صداوسیمای قزوین از پخش زنده سخنرانی رییسجمهور در اجالس بینالمللی مجمع جهانی شهرهای اسالمی خودداری کرد و درخواست رییسی مبنی بر شائبه تبلیغاتی بودن برنامههای روحانی را اجابت کرد. افتتاح شش طرح صنعتی، آغاز عملیات اجرایی پروژه آب سد طالقان به استان قزوین با اعتباری بیش از 630 میلیارد تومان و دیدار با مردم استان قزوین از جمله برنامههای سفر یکروزه رییسجمهور در استان قزوین بود. در دومین سفر رییسجمهور به استان قزوین افتتاح و کلنگزنی 14 پروژه و طرح با اعتباری بیش از 2هزار و 564 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای یکهزار 652و نفر صورت گرفت.

روحانی در پنجمین اجالس بینالمللی مجمع جهانی شهرهای اسالمی، با اشاره به اینکه تمدنهای بزرگ بشری معموال در کنار شهرها به وجود آمده و علم و فناوری و تمدن در شهرهای بزرگ ظهور و بروز پیدا کرده است، گفت: برای درک و فهم تمدن اسالمی، بهترین راه آن است که بعد از مطالعه کتب و آثار گذشتگان به آثار باقیمانده معماری در شهرهای مهم اسالمی و تمدنی که از مشرقزمین، شبهجزیره هندوستان، ساحل مدیترانه و شمال آفریقا و کشورهای مهم خاورمیانه از جمله کشور بزرگ ایران نگاه کنیم. روحانی خاطرنشان کرد: آثار تمدنی در شهرهای بزرگ و نوع معماری و ساختمانهای بزرگ این شهرها از مهندسی، ابتکارات، دوستی و برادری میان مردم و استفاده درست از طبیعت در گذشته با انسان سخن میگویند.

رییسجمهور ادامه داد: در آثار بزرگ تمدنی در کشورهای مختلف جهان و از جمله کشورهای اسالمی، ریشه معماری شهرها و ساختمانها از فرهنگ و اعتقادات مردم نشات میگیرد و مساجد، مدرسهها، دانشگاهها و مراکز آموزشی به عنوان مرکزیت شهرها، قبل از محلههای مسکونی مردم، مد نظر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در بسیاری از اهداف بلند شهرسازی فاصله ایجاد ش//ده و به مسایل فرهنگی و حتی حریم خصوصی و شرایط اجتماعی مردم، کمتوجهی میشود، گفت: شهرها باید مکانی امن برای همه مردم باشد و نحوه ارتباط مردم در آن به راحتی شکل بگیرد و زنان و کودکان جامعه با کمال امنیت و آرامش بتوانند در آنجا رفت و آمد کنند. بنابراین قبل از هر چیز امنیت و آرامش شهروندان حائز اهمیت است. روحانی تصریح کرد: تامین هزینههای شهر از مسیرهای نادرست مانند تراکمفروشی، فروش حقوق مردم و نسلهاست. روحانی با تاکید بر اهمیت جستوجوی راههای ایجاد درآمد مشروع برای شهرها، اظهارداشت: اگر شهرها و شهرداریها نیازمند منابع درآمدی هستند، بایستی به فکر منابع درآمدی سالم برای اداره آنها بود و دولت آماده است با تهیه لوایح الزم برای ش//هرداریها و اداره شهرها از طریق منابع مشروع اقدام کند. وی با اشاره به اینکه دولت آماده تهیه لوایح برای اداره شهرها از طریق منابع مشروع اس//ت، گفت: نباید آینده شهرها و راحتی مردم را از بین ببریم. اگر قرار است تراکم بفروشیم تا برای شهر تونل، بزرگراه و پل درست کنیم این فایدهای ندارد، چراکه در نتیجه همین فروش تراکم، جمعیت محالت و شهر افزایش مییابد و همان بزرگراه و خیابانی که از پول تراکم ساخته شده است تبدیل به پارکینگی بزرگ میشود و مشکل ترافیک نیز حل نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.