رسانههای محافظهکار؛ هدف، وسیله را توجیه میکند

Jahan e-Sanat - - News -

حمی/د تهرانی- مش//کالتی که پی//ش از این گریبان صنعت و اقتصاد ایران را گرفته بود و گلوی صنعتگران کشور را فش//ار میداد، تازه به یاد صداوس//یما افتاده است. پس از مش//خص شدن نامزدی حس//ن روحانی برای انتخابات 29 اردیبهشتماه، برنامهسازان و سردبیران صداوسیما که خود را رسانه ملی میخوانند به این فکر افتادند که بد نیست به دنبال صنایع آسیبدیده و کارخانههای تعطیل شده بگردند و آه جگرخراشی بکشند که ای داد صنعت نابود شد، کارخانهها تعطیل و کارگران بیکار شدند.

اما تا پیش از این و باالخص در دوران زمامداری محمود احمدین//ژاد همی//ن صداوس//یما ضرورتی نمیدی//د تا از کارخانههایی که نفسشان به شمار افتاده بود و برخی از آنها در حال احتضار بودند بازدید کند و درباره آنها گزارش تهیه کند. اما اکنون خبرنگاران و گزارش//گران صداوسیما سرک میکشند تا هر جایی که اعتراضی وجود دارد را پیدا کنند و به دولت نسبت دهند یا دولت را در تقصیر آن شریک بدانند. ماج//رای تعطیلی کارخانهها از جمله ماجراهایی اس//ت که اکنون فهرست بلندی پیدا کرده و نه فقط صداوسیما که سایر رسانههایمحافظهکاریاهوادارانآنها،بادلسوزیمیپرسندکه این کارخانهها چرا تعطیل شدند و چگونه هزاران نفر از کارگران آنها اخراج یا بیکار شدند.به جز گروه داروگر که اکنون مشخص شده در حال بازسازی است و خبر توقف فعالیت و تعطیلی آن توسط چند کارگر اخراجی و مشکلدار منتشر شده، برخی کارخانههای دیگر مانند شرکت مرتب که به تازگی خبر توقف فعالیت آن رسانهای شده و صدا و سیما در بخشهای خبری و گزارشه//ای خبری خود آن را مفصل منعکس کرد، طی سالهای اخیر کامال وجه انتفاعی خود را از دست داده بودند و حداقل طی ده سال اخیر محصول مشخصی به بازار عرضه نکرده بودند. برخی از این کارخانهها که اتفاقا تحت پوشش بنیادها و نهادهای عمومی بودند نیز از هنگام جنگ زیانده بودند ولی به خاطر مصالح گوناگون نهادهای عمومی و بنیادها از سایر منابع خود که با بودجه عمومی کشور نیز مرتبط بود، هزینه کردند تا این کارخانهها سرپا بمانند.

بنابراین بسیاری از کارخانههایی که هماکنون تعطیل شده و برند معتبرشان به تاریخ پیوسته است در واقع ورشکسته بودهاند که با تزریق منابع عمومی و در فضای گلخانهای زنده نگه داشته شده بودند. برخی از این کارخانهها نیز هیچگاه از دایره مونتاژکاری خارج نشده و به همین دلیل، تولیدکننده نامیدن ایشان کاری نادرست بوده است. روشن است که این کارخانههای مونتاژکار که خود را به جای تولیدکننده جا زده بودند، دیر یا زود نابود و از رده خارج میشدند.

ام//ا آیا ای//ن اطالع//ات و آگاهی در نزد نویس//ندگان و خبرنگاران صداوسیما یا سایر رسانههای محافظهکار نیست؟ قراین زیادی وجود دارد که دستاندرکاران رسانهای در جبهه محافظهکاران از تکنیک هدف، وسیله را توجیه میکند بهره میجویند و تنها تخریب روحانی و جلوگیری از پیروزی وی را هدف گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.