کاندیداهای ریاستجمهوری این روزها چه اقداماتی انجام دادهاند

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی-اینروزهامردمشاهدتبلیغاتانتخاباتریاستجمهوری هستندتانقشهراهبیابندوکاندیدایاصلحخودراانتخابکنند.چندروزاخیر ستادهایانتخاباتیششکاندیدایاصلیبیکارنبودندوبابرگزاریبرنامههای انتخاباتی سعی در جمعآوری آرا برای خود دارند. رقبای این کارزار برای آنکه حتی یک روز را از دست ندهند، سفرها و دیدارهای مختلف خود را پیش میبرند. مهمترین اخبار این دیدارها و نشستها و سفرها، دیدار رییسی با سعید جلیلی است تا حدس و گمانها برای ائتالف این دو نفر تکمیل شود و این شایعه بر سر زبانها بیفتد که جلیلی معاون اول رییسی در دولت آینده او خواهد بود. از ان طرف امروز رییسی به منطقه محروم سیستان و بلوچستان سفر میکند تا وعدههای انتخاباتی خود را برای مردم این سامان شرح دهد. او دیروز به فراکسیون والیی مجلس رفت تا از برنامههای آتی خود دفاع کند. علی نیکزاد، وزیر مسکن دولت احمدی نژاد به عنوان رییس ستاد انتخابات رییسیبرگزیدهشدهتابازهمگمانهزنیهایبیشتریرادرچراییانتخابافراد کابینهاحمدینژادمطرحکند.محمدباقرقالیبافهمدرنهایتدیروزازشورای شهر اسالمی تهران مرخصی گرفت تا سفرهای استانی خود را آغاز کند چرا که او پیش از این بدون مرخصی از شورا به غرب ایران سفر کرده بود و این اقدام او موجب اعتراض اعضای شورای شهر شد. قالیباف در حالی که صبح دیروز اعالم کرده بود ستاد انتخاباتی ندارم، محمد دهقان را به عنوان رییس ستادانتخاباتیخودبرگزیدتاامروزنخستبهدیدارفراکسیونوالییمجلس و بعدازظهر به دیدار مردم قم برود. حسن روحانی نیز دیروز به استان قزوین سفرکردتاضمنافتتاحطرحهایعمرانیاینشهر،تبلیغاتانتخاباتیخودرا انجام دهد. میرسلیم نامزد حزب موتلفه نیز امروز به مازندران میرود تا مردم اینشهربااوبیشترآشناشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.