میرسلیم با نظر موتلفه کنار میرود

سخنگوی جمنا:

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-سخنگویجمناگفت:نمیدانمجبههچهکردهبودکهبرخی علیه آن اینقدر کارشکنی کردند. معلوم بود که برخی از جبهه دردشان آمده بود که اینگونه علیه جبهه اقدام کردند. مرضیه وحیددستجردی در پاسخ به این سوال که رقابت در بین نیروهای انقالب به چه نحوی است، گفت: چهار کاندیدا داشتیم. درست است که برنامهها متفاوت بودند اما سالیق مشترک داشتند اما سبد رای آنها متفاوت است. در آینده با توجه به مناظرهها و برنامهها میسنجیم که کدام نامزد محبوبیت بیشتری در بین اقشار دارد. وی خاطرنشان کرد: این رقابت جدی است و نامزدهای جمنا کاندیدای پوششی نیستند که به عنوان ساقدوش همراه داماد آمده باشند. در نهایت به این نتیجه برسیم دو نفر در انتخابات بمانند. پاسخ ما به وضع موجود نه است و وضعیت باید اصالح شود. وحید دستجردی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات میرسلیم مبنی براینکه کسی جرات ندارد به او بگوید کنارهگیری کند، گفت: حزب موتلفه از ابتدا اعالم کرد تصمیم حزبی میگیرد. ما این تصمیمگیری را بر عهده حزب آنها گذاشتیم. وی افزود: میرسلیم وقتی در جلسه جمنا حضور یافت، گفت کاندیدای حزب موتلفه هس//تم و بدون نظر حزب کاندیدا نمیشدم. آنها به من تکلیف کردند و بدون نظر حزب هم کنار نمیروم و ترجمه بیان ایشان این است که با نظر حزب کنار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.