برخی کشورها به دنبال انتقال تروریستها بهافغانستانهستند

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- شمخانی گفت: برخی کشورهای منطقه به دنبال ناامنسازی و تضعیف ساختار امنیتی و انتظامی افغانستان به منظور ایجاد زمینه برای انتقال تروریستهای شکستخورده در عراق و سوریه به این کشور هستند. نمایندهمقاممعظمرهبریودبیرشورایعالیامنیتملیدرتماستلفنیبا حنیفاتمر،همتایافغانستانیخودضمنمحکومکردنحملهطالبانبهیک پادگان در والیت بلخ، کشته شدن تعداد زیادی از سربازان شجاع این کشور را بهملتودولتافغانستانتسلیتگفت.ویبااشارهبهضرورتبرخوردشدید ومنسجمدولت،گروههایسیاسیوملتافغانستانباجریانهایتروریستی خاطرنشانکرد:سرعتبخشیبههمکاریهایمشترکاطالعاتیوامنیتی جمهوری اسالمی ایران و افغانستان که در سالهای گذشته از سوی نهادهای امنیت ملی ایران و افغانستان با جدیت دنبال شده است، قوامدهنده امنیت و ثبات دو کشور خواهد بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: برخی کشورهای منطقه به دنبال ناامنسازی و تضعیف ساختار امنیتی و انتظامی افغانستانبهمنظورایجادزمینهبرایانتقالتروریستهایشکستخوردهدر عراقوسوریهبهاینکشورهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.