برنامه موشکهای بالستیک ایران تهدیدی علیه اسراییل

ادعای وزیر دفاع آمریکا؛

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- وزیر دفاع آمریکا در گفتوگو با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که ایران را محور شرارت خوانده بود، مدعی شد: ایران با موشکهای بالستیک، فعالیتهای سایبری و عوامل نیابتیاش در منطقه تهدیدی علیه اسراییل است. جیمز ماتیس در کنفرانس خبری با اویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیس//تی در ادامه تکرار اتهاماتش علیه ایران گفت: افزون بر کارزار ما برای شکست دادن داعش، همچنین بر لزوم مقابله با فعالیتهای ایران هم واقفیم. حزباهلل به نگه داشتن اسد در قدرت در سوریه کمک میکند. ایران با موشکهای بالستیک از طریق فعالیتهای دریایی و سایبری و نیز از طریق عوامل نیابتی خود به حفظ اس//د در راس قدرت در س//وریه کمک و از این طریق همچنان اسراییل را تهدید میکند. ماتیس افزود: آمریکا در مواجهه با این تهدیدها، تعهدات مطلق و تزلزلناپذیر خود را به امنیت اسراییل و برتری نظامی کیفی آن در برابر ایران و تهدیدهای دیگر حفظ میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.