قرارداد بازطراحی رآکتور اراک امضا شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا-قراردادبازطراحیرآکتوراراکدیروزبیننمایندهسازمانانرژیاتمی و شرکت چینی در وین به امضا رسید که گام مهمی در تداوم اجرای برجام محسوبمیشود.براساساینقرارداد،طرفچینیطراحیجدیدرآکتوراراک را که توسط متخصصان ایرانی صورت گرفته، از نظر تطبیق با استانداردهای ایمنیبینالمللیبازبینیودرنهایتصحهگذاریمیکند.مرحلهطراحیپایه دراواخراسفندماه59 توسطمتخصصانکشورمانبهاتمامرسیدهونسخههایی از اسناد و مدارک تهیهشده توسط طرف ایرانی برای مرحله بعدی که اهمیت بس//یاری دارد، تحویل طرف چینی خواهد شد. با توجه به تخصصی بودن موضوع و جزییات فنی بسیار زیاد، طی یکسال اخیر مذاکرات فشردهای بین هیاتهای دو کشور در جریان بود که نهایتا حدود دو هفته پیش متن قرارداد در پکن نهایی شد و دیروز به طور رسمی در وین به امضا رسید. این قرارداد همچنینمقدمهایبرایقراردادهایجامعتریاستکهدرادامهبرایتکمیل و راهاندازی این رآکتور منعقد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.