اقتصاديهاي ايران و اروپا گرد هم ميآيند

در چهارمين همايش مشترك تجاري بانكي؛

Jahan e-Sanat - - News -

رييس پژوهشكده پولي و بانكي از برگزاري چهارمين همايش تجاري و بانكي ايران - اروپا طي روزهاي نهم و دهم ارديبهشتماه جاري در تهران خبرداد.

علي ديواندري، در نشستي خبري گفت: چهارمين همايش تجاري و بانكي ايران - اروپا در روزهاي نهم و دهم ارديبهشتماه سالجاري توسط پژوهشكده پولي و بانكي در مركز همايشهاي بينالمللي صداوسيما برگزار ميشود.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي افزود: به دنبال برگزاري سه دوره موفق از همايش تجاري ايران و اروپا در شهرهاي تهران و فرانفكورت، چهارمين همايش تجاري ايران و اروپا با هدف ايجاد فضاهاي مناسب و مستمر جهت معرفي هر چه بيشتر فرصتهاي مهم سرمايهگذاري برگزار ميشود.

وي محورهاي همايش مذكور را اعالم و تصريح كرد: اين دو محور ش//امل بررسي روند پيشرفت فرآيندهاي مالي در يك سال پس از تحريمها و فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران است. ديواندري افزود: براساس محور اول وضعيت صنعت بانكداري ايران به لحاظ كمي و كيفي بررسي ميشود. همچنين موضوع نظارت بانكي و مقرراتگذاري و استانداردسازي اين مقررات براساس استانداردهاي بال دو و س//ه مورد بررس//ي قرار ميگيرد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي يكي از پيشنيازهاي اتصال بانكداري ايران به دنيا را بحث تطبيق با مقررات به عنوان زيرساخت و يك نياز برشمرد و افزود: در اين زمينه البته پيشرفتهايي در يك سال اخير داشتهايم. وي تصريح كرد: توافق شده كه در هر سال ميالدي يك همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا برگزار شود كه بخش ايراني آن در چهارمين دوره طي ماه جاري در تهران برگزار ميشود. اين اقدام و برگزاري همايش ميتواند ثمرات مختلفي داشته باشد و براي اقتصاد ملي مفيد است.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي اظهار داشت: پرداختن به موضوع مطالبات معوق و يافتن راهكارهايي از طريق متخصصان بينالمللي، استفاده از تجارب متخصصان بزرگ بينالمللي، معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران و اعالم شفافيتهاي مالي و مبارزه با جرائم مالي از جمله موضوعات پنلهاي همايش مذكور است. ديواندري با اشاره به بررسي موضوع شفافيت و رعايت استاندارد گزارشگري مالي IFRS در همايش، عنوان كرد: يكي از پيشنيازهاي اتصال مجدد نظام بانكي ايران با نظام بينالمللي شفافيت در گزارشگري مالي است و بانك مركزي نيز اقدامات خوبي را در اين زمينه انجام داده است.

رييسپژوهشكدهپوليوبانكياظهارداشت:درسخنرانيهايكليديهمايش وهمچنينپنلهاياطالعرسانيدرزمينه IFRS وشفافيتماليصحبتخواهد شد.ويتامينماليدرصنعتنفت،گازوپتروشيميراازجملهموضوعاتمربوط به محور دوم همايش بانكي ايران و اروپا ذكر كرد و گفت: بانكها و شركتهاي خارجي فعال در زمينه سرمايهگذاري نقش تاثيرگذاري در هدايت سرمايهگذاري و آوردن منابع مالي اروپايي به ايران دارند.

وي از حض//ور وزير امور خارجه و رييس كل بانك مركزي در اين همايش خبر داد و اضافه كرد: در اين همايش قرار است هشت سخنران كليدي و 16 سخنران خارجي از كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه، هلند، روسيه و سوئيس در موضوعات مورد نظر همايش سخنراني كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.