چرايي رشد قيمت جهاني طال

Jahan e-Sanat - - News -

قيمت طالي جهاني از ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون 12 درصد رشدكردهوبهنظرميرسدباادامهتنشهايژئوپليتيكيدرمناطقمختلف و پايين ماندن نرخهاي بهره در آمريكا به افزايش ادامه خواهد داد. اونس طال هفتهگذشتهپيشازدرخواستترزامي،نخستوزيرانگليسبرايبرگزاري انتخاباتزودهنگامدرژوئن،بهمرز0031 دالرنزديكشداماروزچهارشنبه بهدنبالبهبودارزشدالر،به3821 دالرعقبنشينيكرد.بهنظرميرسد اين فلز ارزشمند به سوي ركوردي پيش ميرود كه از زمان پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياستجمهوري آمريكا در نوامبر مشاهده نشده بود. تنشهاي ژئوپليتيكي در سراسر جهان در ماههاي اخير بهخصوص پس از اينكهرييسجمهورآمريكااعالمكردآمادهمداخلهنظاميدركرهشمالياست، افزايشچشمگيرييافتهاست.سرمايهگذارانبهطالبهعنوانپناهگاهيدر برابراينابهامجهانيمينگرند.جاشسائول،مديرعاملشركت»پيورگولد« ميگويد: محبوبيت طال را ميتوان به شكنندگي اعتماد بازار در برابر تشديد تنشهايجهانينظيرتنشميانآمريكاوكرهشماليمربوطدانست.هفته گذشته كه اعتماد در بازارهاي مالي متزلزل شد، بسياري از سرمايهگذاران به دليل واهمه از وقوع بدترين سناريوي ممكن ميان پيونگيانگ و واشنگتن، از بازارهاي سهام مهاجرت كردند. به گفته تحليلگران كومرس بانك، ذخاير طالي »اسپيديآر گولد ش//يرز« كه بزرگترين صندوق سرمايهگذاري تحتحمايتطالدرجهاناس//ت،چهارشنبهگذشته8/11 تنافزايش يافت كه بزرگترين افزايش يك روزه از سپتامبر بود. ذخاير صندوقهاي سرمايهگذاريتحتحمايتطالدرسهماههاول65 تنرشدكردهاست. دانيال كورسيني، تحليلگر بانك اينتنسا سانپائولو در مصاحبهاي با بلومبرگ اظهار كرد: انتظار ميرود طال در اواسط سال با اقدام بانك مركزي آمريكا در تصويب افزايش نرخهاي بهره، كاهش پيدا كند اما تا پايان سال بهبود خواهد يافت و به 1350 دالر ميرسد. به گفته وي، بازارها مطمئنا نسبت به اين ابهام مضطرب خواهند ماند و اگر آمار اقتصادي در آمريكا قوي بماند، طال نقش خود به عنوان سدي در برابر تورم را بازخواهد يافت. از سوي ديگر هند كه دومين بازار بزرگ طال در جهان است، از شوك ممنوعيت اسكناسهاي درش//ت از س//وي دولت بهبود يافته و تقاضا براي طال در اين كشور رشد خواهد كرد. همچنين معاملهگران در اروپا در آستانه انتخابات در فرانسه، آلمان و انگليس، از اين فلز ارزشمند به عنوان دارايي امن استفاده خواهند كرد.بهعالوهسرمايهگذاراننگرانتنشهايژئوپليتيكيدرسوريه،افغانستان وتركيهوهمچنينروابطآمريكاباروسيهوچينهستند.كارشناساناظهار ميكنند عامل ديگري كه به افزايش قيمت طال در سالجاري كمك كرده، كاهشارزشدالرآمريكابودهاست.طالودالرخالفجهتيكديگرحركت ميكنند و زماني كه دالر ضعيفتر ميشود، معامالت طال كه به اين ارز قيمتگذاري ميشود، براي خريداراني كه از ساير واحدهاي ارزي استفاده ميكنند، جذابتر ميشود. كاهش ارزش دالر در ماههاي اخير، قدرت خريد سرمايهگذاران را افزايش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.