طبقات شغلي كارمندان اصالح شد

ابالغ بخشنامه جديد استخدامي؛

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان اداري و استخدامي كشور اصالحيه بخشنامه موضوع نحوه تطبيق كارمندان در طبقات ورودي مش//اغل را به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ كرد.

در بخش//نامه علياكبر اوليا، معاون س//رمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور آمده است: پيرو بخشنامه اين سازمان، موضوع نحوه تطبيق كارمندان در طبقات ورودي مشاغل اصالح ميشود.

براساس اين بخشنامه طبقه دو ديپلم و پايينتر؛ طبقه چهار كارداني )فوقديپلم(؛طبقهپنجكارشناسي)ليسانس(؛طبقهششكارشناسيارشد )فوقليسانس( و طبقه هفت دكتري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.