نامه سپردهگذاران كاسپين به مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

جمعي از سپردهگذاران كاسپين با ارسال نامهاي به كميسيون امنيت ملي مجلس خواستار ورود اين كميسيون به پرونده كاسپينيها و حل مشكالت اين گروه از مردم شدند.

به گزارش تسنيم، جمعي از سرمايهگذاران موسسه مالي مجاز كاسپين و فعال درعرصه انتخابات رياس//تجمهوري به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نامه زدند.

در اين نامه ضمن اشاره به فرمايشات آيتاهلل خامنهاي در اولين روز سال 1396 درزمينهلزومامنيتسرمايهگذاريبهسرنوشتنامعلومبلوكهشدن سرمايههاي مردم در موسسه مجاز كاسپين كه مشكالت حاد معيشتي، اجتماعي و امنيتي مردم را به همراه داشته، اشاره شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.