بيمه پارسيان محبوبترين برند بيمهاي شد

Jahan e-Sanat - - News -

در چهارمين جشنواره انتخاب محبوبترين برندهاي شركت، بيمه پارسيان به عنوان محبوبترين برند بيمهاي كشور شناخته شد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابطعمومي بيمه پارسيان در اين جشنواره كه در آن كليه گروههاي كااليي و خدماتي كشور حضور داشتند، شركتها در741 گروه مختلف كااليي و خدماتي در معرض راي و انتخاب مشتريان قرار گرفتند كه در ميان گروه بيمهها بيمه پارسيان با كسب بيشترين راي از مشتريان و همميهنان عزيز در اختتاميه جشنواره تنديس محبوبترين برند بيمه كشور را دريافت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.