آمادگي پيونگيانگ براي غرق ناو آمريكايي

مايك پنس از ناكارآمدي ديپلماسي در حل بحران شبه جزيره كره خبر داد؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاون رييس جمهوري اياالت متحده كه در آخري//ن مرحله از س//فر 10 روزه خود به كشورهاي آسيايي به استراليا سفر كرده است، شنبه گذشته با بيان اينكه ديپلماسي در برابر كرهشمالي ديگر كاربردي ندارد، گفت همه گزينهها در برابر آن كشور روي ميز است.

مايك پنس در نشست خبري مشترك در سيدني گفت: كرهشمالي با در اختيار داشتن سالحهاي اتمي، با برنامه موشكي بالستيك و برنامه بالقوه موشكهاي قارهپيما، تهديدي عليه ثبات و امنيت منطقه و تهديدي بالقوه عليه قاره آمريكاس//ت. از اين رو ادامه مسير ديپلماتيك در 25 س//ال گذش//ته در قبال كرهشمالي غيرقابل قبول است.

مالكوم ترنبول هم در اين نشست خبري از پكن خواست فرصت را براي مهار پيونگيانگ از دس//ت ندهد و گفت: چين فرصت دارد و ما ميگوييم مسووليت دارد تا با اعمال فشار كرهشمالي را مجبور كند به مسير خطرناكي ك//ه در پيش گرفته اس//ت، پاي//ان دهد. ما همچون گذش//ته از نزديك با آمريكا در اين زمينه همكاري ميكنيم.

پنس در بخش ديگري با اش//اره به توافق آمريكا و اس//تراليا در مورد پناهجويان گفت: آمريكا ب//ه اين توافق پايبند اس//ت؛ توافقي كه مس//تلزم دقت در بررسيهاست و اكنون مش//مول تمام پناهجوياني ميشود كه قرار است در آمريكا پذيرفته شوند.

ترامپ پايبندي به اين توافق را به صراحت اعالم كرده اس//ت اما اين پايبندي به معني تمجيد از آن نيست.

بر اساس توافقي كه بين استراليا و دولت باراك اوباما به امضا رسيد، 1250 پناهجويي كه فع//ال در اردوگاههاي جزاير نائورو و پاپوا گينه نو نگهداري ميشوند، به اياالت متحده منتقل ميش//وند. استراليا نيز شمار ديگري از پناهجوي//ان را از الس//الوادور، گواتم//اال و هندوراس ميپذيرد. مايك پنس اولين مقام ارشد دولت دونالد ترامپ است كه از استراليا ديدن ميكند.

تقوي//ت رواب//ط دوجانب//ه و همچني//ن همكاريهاي امنيتي در بحبوحه مناقش//ات در درياي جنوب چين و تنش در شبهجزيره كره، محور گفتوگوهاي او با مقامهاي ارشد استراليايي است.

كرهش/مالي، استراليا را به حمله اتمي تهديد كرد

كرهش//مالي تهديد كرد اگر اس//تراليا به پيروي كوركورانه و سرسختانه از آمريكا ادامه دهد، دست به حمله اتمي ميزند. اين اظهارات دولت كرهش//مالي پس از آن مطرح شد كه وزير امور خارجه استراليا گفت: پيونگيانگ تهديد جدي براي صل//ح و ثبات در منطقه محسوب ميشود.

سخنگوي وزارت خارجه كرهشمالي گفت: اگر اس//تراليا از اقدامات آمريكا براي منزوي كردن و به حاش//يه كش//اندن كرهش//مالي پي//روي كند و هر كاري را كه واش//نگتن در قبال پيونگيانگ انجام ميدهد، به كار گيرد، اين اقدام نوعي خودكشي است و در آستانه حمله اتمي از سوي نيروهاي كرهشمالي قرار ميگي//رد. اين تهديد از س//وي پيونگيانگ پس از آن مطرح ش//د كه بيش//اپ گفته بود كرهشمالي در مسير دستيابي به سالح اتمي است و يك خطر غيرقابل قبول براي منطقه محسوب ميشود و اقداماتش از سوي جامعه بينالملل بايد متوقف شود.

وزارت خارجه كرهش//مالي اين اظهارات وزير خارجه استراليا را كامال بياساس خواند و در ادامه آورده اس//ت: آنچ//ه وزير خارجه اس//تراليا گفته، همانهايي است كه آمريكا مدتهاست گفته است. س//خنگوي وزارت خارجه كرهش//مالي به وزير خارجه استراليا هشدار داد كه بايد درباره پيامدهاي اين مساله بهتر فكر كند.

وزير خارجه اس/تراليا: كرهشمالي يك تهديد خطرناك است

وزير خارجه استراليا در واكنش به تهديد كرهشمالي در حمله اتمي به استراليا گفت: پيونگيان//گ بايد به جاي ص//رف هزينه در ساخت تسليحات كشتار جمعي اين پولها را صرف رفاه اجتماعي كند.

جول//ي بيش//اپ دي//روز در واكن//ش به تهديدهاي كرهشمالي در انجام حمله اتمي به استراليا گفت: اين كشور يك تهديد جدي براي همسايگانش به شمار ميرود و اگر آن را كنترل نكنيم، به كشورهاي همسايه چون استراليا صدمه وارد ميكند. دولت پيونگيانگ بايد به جاي س//اخت س//الح كشتار جمعي به دنبال ص//رف اين هزينهها در بخش رفاه اجتماعي براي مردمش باشد.

كرهش//مالي شنبه گذش//ته به استراليا هش//دار داد اگ//ر از اقدامات آمريكا تبعيت كند، دس//ت به حمله اتمي ميزند. بيشاپ اخي//را نيز گفته ب//ود ك//ه تحريمها عليه كرهشمالي پيامي واضح به اين كشور است كه بايد دس//ت از اقدامات تحريكآميزش بردارد. كرهشمالي با آزمايشهاي موشكي خود كه اخيرا صورت داده، مراتب خش//م كشورهاي همس//ايه و همچنين آمريكا را به وجود آورده و باعث ش//ده حتي چين به عنوان تنها حامي آن دست از پشتيبانياش بردارد و به دنبال آن، تحريمهاي بيشتري عليه پيونگيانگ اعمال شود.

از طرف//ي به گزارش رويترز، كرهش//مالي ديروز اعالم كرد، آماده است براي نشان دادن قدرت نظامي خود يك ناو هواپيمابر آمريكا را غرق كند. اين در حالي است كه دو كشتي ني//روي دريايي ژاپن اخيرا به گروه رزمي ناو هواپيمابر آمريكا در آبهاي منطقه پيوستهاند تا يك رزمايش در اقيانوس آرام انجام دهند. دونالد ترامپ اخيرا دس//تور داد ناو هواپيمابر »ي//واساس كارل وينس//ون« ب//ه آبهاي نزديك ش//بهجزيره كره برود تا براي مقابله با تهديدات كرهشمالي آمادگي داشته باشد. روزنامه رودونگ سينمون وابسته به حكومت كرهشمالي در مطلبي نوشت: نيروهاي انقالبي م//ا آم//اده رزم و غرق كردن ن//او هواپيمابر هستهاي آمريكا با يك تكحمله هستند. اين روزنامه ناو آمريكايي را به يك حيوان زمخت تشبيه كرد و نوشت: يك حمله به آن ميتواند تبديل به مثالي عملي براي نشان دادن قدرت نظامي ما شود. اين مقاله در صفحه سوم اين روزنامه انتش//ار يافت و دو صفحه اول نشريه به بازديد كيم جونگ اون، رهبر كرهشمالي از يك مزرعه پرورش خوك اختصاص پيدا كرد. كرهشمالي فردا هشتادمين سالگرد تاسيس ارتش خلق كره را جشن ميگيرد. حمايتنيوزيلند وزير دفاع نيوزيلند كرهشمالي را به داشتن نيات ش//يطاني متهم كرد و گفت: نيوزيلند از هرگون//ه اقدام آمري//كا عليه پيونگ يانگ حمايت ميكند.

گري براونلي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا در كنار آمريكا در مواجهه با كرهش//مالي ميماند، گفت: ما در كنار آمريكا و اقداماتش ميماني//م و از ه//ركاري كه ب//راي مقابله با كرهشمالي انجام ميدهد، حمايت ميكنيم. وي بر اعمال تحريمها عليه كرهشمالي تاكيد كرد و گفت: ديپلماسي موجود بايد در ابتدا به حل تنش در شبهجزيره كره بپردازد. شما بايد از بابت ميليونها نفري كه تحت حكومت كيم جونگ اون، رهبر كرهشمالي زندگي ميكنند، اطمينان حاصل كنيد.

وزير دفاع نيوزيلند همچنين به اين مساله اش//اره كرد كه دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا همانند باراك اوباما، رييسجمهور سابق اين كشور مشخص كرده كه همه جهان بايد براي خالصي از دست حكومتهاي متخاصم نظير كرهشمالي و سوريه همكاري كنند.

وي گفت: نيوزيلند در حال حاضر از نزديك مناقش//ات را رصد ميكند اما مساله درياي چين جنوبي براي كشورهايي است كه در آن منافعي دارند. نظر نيوزيلند آزادي رفت و آمد در منطقه و به رسميت شناخته شدن آبهاي منطقهاي اس//ت كه بسيار مهماند همچنين توافق كش//ورهاي منطقه است كه هركدام مدعي مالكيت اين آبها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.