اروپا چشمانتظار نتيجه انتخابات رياستجمهوري فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

چه كسي پيروز انتخابات فرانسه و جانشين فرانسوا اوالند خواهد ش//د، نامزد حزب حاكم شانسي ندارد، اوضاع امنيتي نابس//امان و نتيجه كامال نامعلوم است. نتيجه اين انتخابات ميتواند پيامدهايي براي كل اروپا داشته باشد.

فرانسويها ديروز در انتخاباتي شركت كردند كه با تعيين رييسجمهور جديد براي اين كشور، در اصل براي كل اروپا سرنوشتساز خواهد بود. چهار نامزد از شانس خوبي براي پيروزي برخوردارند تا در دور نخس//ت انتخابات بيشترين آرا را كس//ب كرده و به دور بع//دي براي رقابت نهايي راه يابند: مارين لوپن رهبر حزب راستگراي جبهه ملي فرانسه، امانوئل مكرون رهبر جنبش ميانهروي »بهپيش«، فرانسوا فيون محافظهكار و ژانلوك مالنشون پايهگذار حزب چپ. نزديكبه74 ميليوننفربرايمشاركتدرايندورهازانتخابات رياستجمهوري فرانسه واجد شرايط هستند. مهلت مشاركت تا ساعت 20 در شهرهاي بزرگ و تا ساعت 19 به وقت اروپاي مركزي در ديگر شهرها و مناطق اين كشور اعالم شده است. حوزههاي اخذ راي از ساعت هشت صبح آغاز به كار كردند. بعد از حمالت تروريستي سال گذشته، فرانسه براي نخستين بار تحت وضعيت اضطراري انتخابات برگزار ميكند. بيش از 50 هزار مامور پليس و سرباز وظيفه حفظ امنيت انتخابات را بر عهده گرفتهاند. تيراندازي شامگاه پنجشنبه گذشته در خيابان شانزليزه نيز بر نگرانيها افزوده است. در اين تيراندازي مهاجمي 39 ساله نيروهاي پليس را زير آتش گرفت و يكي از آنها را كشت. گروه تروريستي »دولت اسالمي« مسووليت اين حمله را بر عهده گرفته است.

مارين لوپن در صورت پيروزي در مرحله نهايي انتخابات در روز 7 ماه مي ميخواهد فرانسه را از اتحاديه اروپا خارج كرده و در مورد عضويت در اين اتحاديه در اين كشور رفراندوم برپا كند. امانوئل مكرون نيز كه پيش از اين وزير اقتصاد فرانسه بوده وعده داده كه دست به اصالحات اقتصادي خواهد زد.

در صحنه بينالمللي هم انتخابات فرانسه به دقت دنبال ميشود چراكه اين بار بحث بر سر اين است كه آيا پوپوليستها ميتوانند س//كان امور اين كشور را به دست بگيرند، آيا آنها خواهند توانست بعد از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياستجمهوري آمريكا پيوندهاي محكم فرانسه با اروپا را گسسته و اين كشور را به حاشيه برانند و وضعيتي را كه بسياري آن را خطرناك ميپندارند، رقم بزنند؟ حزب سوسياليست فرانسوا اوالند، رييسجمهور كنوني فرانسه ديگر نميتواند از كاخ اليزه دفاع كند. اوالند ديگر در اين دوره نامزد نشده و بنوا امون، كانديداي اين حزب طبق نظرسنجيها از اقبال خوبي براي پيروزي برخوردار نيس//ت. اولين نتايج رس//مي انتخابات رياستجمهوري فرانسه حدود ساعت 20 به وقت محلي اعالم خواهد شد. 47 ميليون فرانسوي واجد شرايط رايدادن هستند.

شنبه گذش//ته بيش از يك ميليون نفر از رايدهندگان فرانس//وي كه در خارج از اين كش//ور زندگي ميكنند، براي انتخاب رييسجمهور آينده به پاي صندوقهاي راي رفتند و با آغاز صبح يكشنبه حوزههاي اخذ راي در داخل خاك فرانسه هم به روي همگان باز شد. اين انتخابات در شرايطي برگزار ميشود كه فرانسه بهعنوان دومين اقتصاد بزرگ در حوزه پولي يورو با نرخ باالي بيكاري و عملكرد ضعيف اقتصادي بعد از بحران اقتصادي سال 2008 روبهرو است. از طرف ديگر، در سايه وقوع چندين حمله تروريستي در فرانسه، مسايل امنيتي از جمله مهمترين محورهاي مورد بحث در اين انتخابات است. مسايل سياست خارجي نيز با توجه به بحران كشورهاي سوريه و يمن، روي كار آمدن دونالد ترامپ در آمريكا و قدرت گرفتن جريانهاي راست افراطي در كشورهاي غربي، اين انتخابات را بيش از پيش در مدار توجه قرار داده است. تخليه 2 مركز اخذ راي همزمان با آغاز دور نخس//ت انتخابات رياستجمهوري ،2017 دو حوزه اخذ راي در منطقه س//ن عمر و بزانسون از بيم تهديد تروريستي ناشي از وجود يك خودروي مشكوك در نزديكي حوزهها تخليه شد و نيروهاي پليس فرانسه اقدام به تشديد تدابير امنيتي در محل كردند.

تخليه حوزه اخذ راي منطقه بزانسون در پي مشاهده يك خودوري سرقتي با پالك جعلي كه با موتور روشن مقابل حوزه اخذ راي اين منطقه پارك شده بود، صورت گرفت و نيروهاي امنيتي بالفاصله پس از مشاهده اين خودرو اقدام به تخليه حوزه رايگيري و برقراري تدابير امنيتي بهمنظور فراهم كردن امكان حضور اعضاي تيم خنثيسازي بمب در محل كردند. تخليه حوزهه//اي اخذ راي در حالي صورت ميگيرد كه بنابر اعالم وزارت كشور فرانسه، بيش از 50 هزار پليس و ژاندارم امنيت انتخابات رياستجمهوري فرانسه را تامين ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.