پسر پادشاه سعودی سفيرعربستان در آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

شاهزاده خالد، پسر پادشاه عربستان طي فرماني از سوي پدر به عنوان سفير عربستان در آمريكا منصوب شد. او كه خلبان نيروي هوايي است در چند عمليات ائتالف بينالمللي عليه داعش شركت داشته است.

عربستان سعودي در راستاي بهبود مجدد روابط سياسي خود با آمريكا سفير رياض در واش//نگتن را عوض كرد. س//فير جديد شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلبان نيروي هوايي و پسر پادشاه عربستان است كه جانشين سفير پيشين شاهزاده عبداهلل بن فيصل بن تركي شده است. به گفته سلمان االنصاري، رييس كميته خصوصي امور روابط عمومي عربستان و آمريكا، شاهزاده خالد به عنوان خلبان جنگنده نيروي هوايي در چندين عمليات ائتالف بينالمللي عليه گروه تروريستي »دولت اسالمي« در عراق و سوريه شركت داشته است.

همچنين شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ديگر پسر پادشاه وزير مشاور در امور انرژي و صنعت و معدن تعيين شد. طبق اين دستورات، عادل الطريفي، وزير فرهنگ و اطالعرس//اني از اين پست كنار گذاشته شده و دكتر عواد بن صالح العواد جانشين او شد.

پادشاه عربستان محمد بن ابراهيم السويل، وزير مخابرات و آيتي را از اين پست بركنار و مهندس عبداهلل بن عامر السواحه را جانشين او كرد. همچنين خالد العرج، وزير خدمات شهري به دليل سوءاستفاده از قدرت و نفوذ بركنار شده و كميته وزارتي تحقيقاتي در اين باره تشكيل و عصام بن سعيد به عنوان وزير خدمات شهري تعيين شد.

طبق اين دستور پادشاه، سرلشكر فهد بن تركي بن عبدالعزيز آلسعود به عنوان فرمانده نيروي زميني تعيين شد. به اين ترتيب عيد بن عواض بن عيد الشلوي از پست فرمانده نيروي زميني بركنار و به عنوان مشاور وزير دفاع تعيين شد. احمد بن حسن بن محمد عسيري، مشاور وزير دفاع نيز به عنوان معاون رييس سازمان اطالعات كل در حد ممتاز تعيين شد. عسيري جانشين يوسف االدريسي، نايب رييس سازمان اطالعات كل شد كه بازنشسته شده است.

عربس//تان و آمريكا بيش از هفت دهه اس//ت كه همكاريهاي تنگاتنگ استراتژيك با يكديگر دارند و رياض به عنوان يكي از متحدان اصلي واشنگتن در خاورميانه به شمار ميرود.

با اين حال روابط دو كش//ور در زمان رياستجمهوري باراك اوباما به دليل خودداري دولت وقت آمريكا از دخالت نظامي در جنگ داخلي سوريه و همچنين امضاي توافق هستهاي با ايران به سردي گراييد. با روي كار آمدن دونالد ترامپ، عربستان و آمريكا تالش دارند روابط خود را به وضعيت سابق بازگردانند.

پادشاه عربستان دستور تاسيس شوراي امنيت ملي را زير نظر دفتر پادشاهي و ايجاد پس//تي در اين دفتر تحت عنوان مشاور امنيت ملي براي رياست اين شورا صادر كرد. بررسي گذراي انتصابهاي جديد در عربستان نيت ملك سلمان براي قبضه كردن قدرت را برمال ميكند به طوري كه پسرانش را در پستهاي اصلي گماشته و يك شوراي امنيت ملي را زير نظر دفتر سلطنتي تشكيل داده است تا مقدمه كاهش اختيارات محمد بن نايف، وليعهد عربستان و وزير كشور باشد. هنوز اينكه اين شوراي امنيتي ملي جديد چه ساختاري خواهد داشت و اختياراتش چه خواهد بود، مش//خص نيست اما روشن است كه وزير كشور موازي خواهد بود و اين تصور وجود دارد كه محمد بن سلمان نفوذ زيادي در اين شورا خواهد داشت.

از طرفي معاون سخنگوي دولت آلمان اعالم كرد آنگال مركل جهت آمادهسازي نشست سران G20 روز03 آوريل)01 ارديبهشت(همراهبايكهياتاقتصادي به عربستان و همچنين امارات متحده عربي سفر خواهد كرد. نشست آتي گروه جي02 قرار است ماه ژوئيه امسال در شهر هامبورگ برگزار شود.

طبق برنامه اعالمشده آنگال مركل با ملك سلمان پادشاه عربستان، محمد بن نايف وليعهد و محمد بن سلمان جانشين وليعهد ديدار خواهد كرد. عربستان سعودي يكي از شركاي تجاري مهم آلمان در منطقه خاورميانه به شمار ميرود. برلين با اين حال انتقادهايي را هم نسبت به وضعيت حقوق بشر در عربستان ابراز داشته است. به گفته اولريكه دمر، صدراعظم آلمان در نظر دارد در سفر خود به رياض با نمايندگان جامعه مدني عربستان نيز ديدار و گفتوگو كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.