حمله به يك نظامي روسيه در ارمنستان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يك نظامي روسيه در منطقه گيومري ارمنستان با ضربات چاقوي مهاجمي ارمني به قتل رسيد. اين حادثه شنبه گذشته ساعت 17:00 به وقت محلي رخ داد كه يك مهاجم 20 س//اله تالش كرد يك نظامي روس را در نزديكي پايگاه نظامي روسيه از پا درآورد. پليس ارمنستان اعالم كرده پروندهاي جنايي در اين خصوص گش//وده و فرد ضارب نيز دستگير شده است. گيومري در شمال ارمنستان قرار دارد كه در آن پايگاه نظامي201 روسيهدرچارچوبسيستمدفاعهواييمشترككشورهاي مستقلمشتركالمنافعواقعاست.اينپايگاهنظاميتاسال4402 ميالدي در اجاره ارتش روسيه است كه قابليت تمديد مجدد را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.