ناكامماندنتوطئهتروريستيدرشمالمراكش

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- نيروهاي سازمان اطالعات مراكش توانستند يك گروهك تروريستي را كه در مراحل اخير براي اجراي عمليات تروريستي خطرناك در ش//مال مراكش بود، منهدم كنند. نيروهاي دفتر مركزي تحقيقات قضايي، وابسته به سازمان اطالعات مراكش توانستند اعضاي گروهكي را بازداشت كنند كه براي اجراي يك طرح تروريستي خونين عليه پايگاههاي حساس چند شهر در 10 روز آينده آماده ميشد. طبق گفته منابع آگاه، رهبر اين گروهك تروريستي كه اطالع كافي از نحوه ساخت مواد منفجره داشته است، نيروهاي اين گروهك را براي انجام چندين آزمايش در حومه شهر تطوان در شمال مراكش آموزش داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.