دستگيريسومينشهروندآمريكاييدركرهشمالي

Jahan e-Sanat - - News -

شينهوا- يك استاد سابق دانشگاه كه آمريكايي – كرهاي است اخيرا در كرهشمالي بازداشت شده، به اين ترتيب اين سومين شهروند آمريكايي است كه در اين كشور آسيايي بازداشت ميشود.

اين شهروند آمريكايي كه با نام كيم شناخته شده است، توسط مقامهاي كرهشمالي جمعه گذشته و هنگام خروج از كشور در فرودگاه بينالمللي اين كشور دستگير شده است. كيم كه استاد سابق دانشكده علوم و تكنولوژي دانشگاهيانبيانو05 سالهاست،دربرنامههايكمكرسانيبهكرهشمالي دخيل بوده است. وي براي يك ماه و براي بررسي فعاليتهاي كمكرساني در كرهشمالي بود. علت دستگيري كيم هنوز مشخص نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.