رزمايش آمريكا- ژاپن در اقيانوس آرام

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- نيروي دريايي ژاپن اعالم كرد، توكيو و واش//نگتن از ديروز رزمايش دريايي مشتركي را در اقيانوس آرام آغاز كردهاند.

ژاپن و آمريكا ديروز رزمايش دريايي خود را در اقيانوس آرام با حضور ناو هواپيمابر كارل وينسون آغاز كردند. يگان دريايي آمريكا به رهبري ناو هواپيمابر كارل وينسون به منطقه اقيانوس آرام اعزام شده است. اين در حالي است كه در هفتههاي اخير تنشها با كرهشمالي افزايش يافته است. براساس بيانيه منتشر شده از سوي نيروي دريايي ژاپن در اين رزمايش تمرينهاي نظامي در غرب اقيانوس آرام برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.