تظاهرات دانشمندان سراسر جهان عليه ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - هزاران نفر از دانش//مندان و حاميان علم در سراسر جهان در اعت//راض به اظهارات دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا مبني بر رد علم به تظاهرات پرداختند. در اين تظاهرات كه با نام از ملبورن تا مكزيكو برگزار شد، راهپيمايان با در دست داشتن بنرهاي مختلف از رييسجمهور خواس//تند از علم و دانش و تجربهگرايي حمايت كند. دونالد ترامپ در گذشته اظهاراتي عليه تغييرات آب و هوايي كره زمين اعالم كرده بود كه اين اظهارات با انتقادات گسترده مواجه شد. معترضان در روز زمين در شهرهاي مختلف جهان اين تظاهرات را برگزار كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.