كاهش محبوبيت ترامپ در 100 روز نخست

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- نظرس//نجي جديد صورت گرفته توسط واشنگتنپست و ايبيسينيوز نش//ان داد دونالد ترامپ در شرف صدمين روز حضورش در كاخ س//فيد از كمترين ميزان محبوبيت در دوران معاصر برخوردار اس//ت؛ رييسجمهوريكهرايدهندگانشهمچناننسبتبهعملكردشراضيهستند اماميزانحمايتازوياززمانرويكارآمدنافزايشنيافتهاست. نخستين ماههايحضورترامپدركاخسفيدموفقيتهايملموسيداشتهاست.عالوه بر اش//تياق پايدار برخي از وفادارترين طرفداران ترامپ اكثريت كوچكي از آمريكاييها وي را به عنوان يك رهبر قوي و قدرتمند تلقي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.