آنكارا: تركيه و اروپا به هم نياز دارند

Jahan e-Sanat - - News -

معاون نخستوزير تركيه در ديدار با نمايندگان ارشد شركتهاي غربي براي رفع نگرانيها درباره حكومت تركيه تعهد داد كه دولت اين كشور به يك حكومت اقتدارگرا تبديل نميشود. محمد شيمشك اعالم كرد: رفراندوم61 آوريل براي تغيير حكومت نبود. تركيه هنوز يك كشور دموكراتيك و داراي دولت سكوالر است، هنوز اين كشور توسط قانون اداره ميشود و درباره اين اصولتغييريايجادنشدهاست.شيمشكبااشارهبهتنشهاياخيربااتحاديه اروپا گفت: تركيه به اتحاديه اروپا و اتحاديه اروپا به تركيه نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.