مديرعامل سپردهگذاري مركزي آمار داد؛ رشد 46 درصدي صدور كد سهامداري خارجي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل ش//ركت س//پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تس//ويه وجوه از رشد 46 درصدي صدور كد سهامداران خارجي در سال 95 خبر داد. به گزارش سمات، محمدرضا محسني با اعالم خبر فوق اظهار داشت: شركت سپردهگذاري مركزي 260 كد س//هامدار خارجي در سال59 صادركردكهدرمقايسهبامدت مشابه س//ال قبل از آن شاهد رشد 46 درصدي صدور كد براي سرمايهگذاران خارجي هس//تيم. وي خاطرنشان كرد: در آخرين ماه س//ال گذشته نيز تعداد 18 كد س//هامدار خارج//ي جديد در بازار س//رمايه صادر شد تا مجموع كد سهامداران خارجي به 820 كد برسد. محسني گفت: هفت سهامدار حقيقي از انگليس، سوئد، سوييس، لبنان، عراق و افغانستان)دونفر(اسفندماه59 باپشت سرگذاشتنمراحلقانوني،كدمعامالتي فعاليت خود را دريافت كردند. وي اظهار داشت:11 سرمايهگذارحقوقيخارجياز كشورهاي امارات )سه شركت(، چين 2) شركت(،تركيه،گرجستان،جزايركيمن، قبرس، كانادا و افغانستان آخرين ماه سال قبل كد س//هامداري خود را از شركت سپردهگذاري مركزي اخذ كردند تا تعداد سرمايهگذاران حقوقي خارجي فعال در بازار سرمايه ايران به 171 سرمايهگذار برسد. نخستين كد سهامداري خارجي بازار س//رمايه اي//ران را آبان ماه س//ال 73 يك ش//ركت آلماني دريافت كرد و تاكنون 820 كد سهامداري خارجي در اين بازار صادر شده است. در حال حاضر سرمايهگذارانيازآمريكا،انگليس،اسپانيا، روسيه، آلمان، سوييس، سوئد، لهستان، ازبكستان، جمهوري آذربايجان، چين، هلند، هن//د، تركيه، لبن//ان، آفريقاي جنوبي، ژاپن، قبرس، ايتاليا، امارات، نروژ، يونان، اندونزي، مالديو، لهستان، كانادا، جزاير كيمن، هنگكنگ، قطر، عراق، پاكستان، سوريه، لوكزامبورگ، كويت، نيوزيلند، مالزي، كرهجنوبي، گرجستان، ارمنستان و افغانس//تان فعال هستند. براس//اس اين گزارش، در اين فهرست نام 34 سرمايهگذار ايراني مقيم خارج از كشور نيز ديده ميشود.

جزيياتعملياتيشدنسامانه »كارا«

همچني//ن مديرعامل س//مات از آغ//از به كار رس//مي س//امانه درگاه الكترونيكي كارگزاران با نام اختصاري »كارا« خبر داد و گفت: هماكنون 820 ك//د معامالتي س//رمايهگذار خارجي با حجم س//رمايه س//ه ه//زار ميليارد توماني در بازار س//هام فعال هستند. محمدرضا محسني، مديرعامل شركت سپردهگذاري مركزي در اين خصوص به فارس، گفت: فاز اول سامانه درگاه الكترونيكي كارگزاران با نام اختصاري »كارا« كه ارتباط و درگاه اصلي تجميع و تس//هيل ارائه خدمات به كارگزاران است بهطور رس//مي با حضور رييس س//ازمان بورس در جريان نمايشگاه امس//ال بورس افتتاح ش//ده و بهطور پايلوت اين سامانه ابتدا با 10 شركت كارگزاري آغاز شد و هماكنون به 60 كارگزاري افزايش يافته است. دريافتخدماتازيكنقطه محمدرضا محسني با بيان اينكه از طريق اين سامانه شركتهاي كارگزاري كلي//ه خدم//ات خ//ود را از يك نقطه درياف//ت ميكنند، گفت: در گام بعدي نيز تغيير كارگزار ناظر و فريز سهام و ساير خدمات شركتهاي كارگزاري همچون گزارشهاي صندوق تضمين تس//ويه، پرداخ//ت الكترونيكي نك//ول كارگزار، تغيير كارگزار ناظر، درخواست صدور كد مشتري، گزارش مالي تسويه كارگزاري و رصدوپيگيرياموردرخواستيكارگزاران افزوده از طريق اين سامانه انجام خواهد شد. وي افزود: اين سامانه با شبكه بانكي در ارتباط است و بر مبناي شناسه شبا كار ميكن//د. به ع//الوه اينكه عمليات ثبت كدهاي حقوقي يا غير از آن را كه كارگزاران ميخواهند انجام دهند با توجه براينكهمبنايسامانهآناليناستهرگونه اشكال را به سرعت هشدار ميدهد و در وقت و زم//ان كارگزاره//ا صرفهجويي ميكند. به گفته محسني شركتهاي كارگزاري از هماكنون ميتوانند از طريق سامانه كارا اطالعات پايه سرمايهگذاران خود را براي انجام فرآيند توزيع عايدات اوراق بهادار به شكل ويژه اوراق بدهي از طريق اين سامانه در اختيار سپردهگذاري قرار دهن//د تا به اين ترتي//ب ارائه اين س//رويس نقش موثري در توسعه بازار بدهيداشتهباشد.ويبابياناينكهدرگاه الكترونيكيكارامجهزبهگواهيديجيتال بازار سرمايه است، اظهار داشت: اين امر باعث ميش//ود صحت تبادل اطالعات ميان شركت سپردهگذاري و كارگزاران ب//ا اعتبار و اطمينان بيش//تري انجام و برخي مكاتبات حذف شود. مديرعامل سمات درباره اينكه چه رقمي از حجم س//رمايههاي خارجي در بازار س//رمايه به گردش درآمده اس//ت، گفت: حجم سرمايه خارجي در بورس ايران از مبلغ 500 ميليارد تومان هماكنون به س//ه هزار ميليارد تومان رسيده است يعني بهطور متوسط ش//ش برابر شده است. وي افزود: از مجموع 852 كد معامالتي صادرشده براي سرمايهگذار خارجي نيز هماكنون028 كدمعامالتيدربازارسهام فعال شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.