ادامه رونق معامالت در تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

درجريانمعامالتروزگذشتهشاخصبورسبارشد88 واحدي،در97 هزار و 390 واحد به كار خود خاتمه داد. به گزارش ملتبازار، روند معامالت روز گذشته بازار سهام اگرچه در دقايق ابتدايي با رشد قابل توجهي آغاز شد و نماگر بازار رشد 265 واحدي را تجربه كرد اما در ادامه روند نزولي در پيش گرفت و قيمت سهام اكثر شركتها در محدوده منفي معامله شد. در همين حال روز گذش//ته دو بخش//نامه در بازار سهام اعالم شد كه واكنش منفي سهامدارانرابهدنبالداشت؛بخشنامهاولاخذاقرارنامهوبيانيهپذيرشريسك معامالت سهام و حق تقدم خريد سهام در بازار پايه فرابورس توسط مشتريان برخط بود و بخش//نامه دوم شامل حذف نمودار تكنيكالي نمادها از سايت www.tsetmc.com بود . همچنين روند رو به رشد قيمت سهام شركتها طي روزهاي اخير و قرار گرفتن در محدوده اصالحي را نيز ميتوان به عنوان يكي از داليل افزايش عرضهها ناميد. از سويي ديگر در عرصه سياست با اعالم زمان مناظرات انتخابات رياستجمهوري ريسكهاي سياسي بازار تا حدودي افزايش يافته و انتظار ميرود تحت تاثير اين مناظرات روند دادوستدها نيز دستخوش تغيير شود. اما انتظار ميرود با توجه به چشمانداز مثبت شركتها براي سال 96 و همچنين انعقاد قراردادهاي بينالمللي روزهاي پررونقي در انتظار سهامداران باشد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته شاخص بورس با وجود شروع مطلوب در دقايق ابتدايي، در ميانههاي بازار با افزايش عرضه مواجه ش//د و در حالي كه نمادهاي »تاپيكو، اخابر و فارس« با رشد ‪51 75،‬ و 49 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »كگل و فملي«باافت43 و82 واحديبيشترينتاثيرمنفيرابرشاخصداشتند، با رشد 88 واحدي و در 79 هزار و 390 واحد به تثبيت رسيد. شاخص كل هموزن نيز با رشد 25 واحدي و در 17 هزار و 370 واحد به كار خود خاتمه داد. همچنين ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي به 331 هزار و 498 ميليارد تومان رسيد. بنا بر اين گزارش در پايان معامالت روز گذشته يك ميلياردو073 ميليونسهموحقتقدمبهارزش123 ميلياردتوماندر39 هزارو849 دفعهميانسهامداراندادوستدشدكه»خساپا«بادادوستد98 ميليون سهم به ارزش5/21ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. فرابورس روند معامالت روز گذش//ته فرابورس نيز همانند بورس با وجود شروع مطلوب در دقايق ابتدايي، در ميانههاي بازار با افزايش عرضه مواجه شد و در حالي كه نمادهاي »مارون، زاگرس، ذوب و ميدكو« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند، با افت پنج واحدي مواجه شد و در 912 واحد به كار خود خاتمه داد. در همين حال در جريان معامالت روز گذش//ته 638 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 245 ميليارد تومان در 65 هزار و 346 دفعه بين فعاالن بازار دادوس//تد شد كه »ذوب« با دادوستد 101 ميليون برگه بيشترين حجم معامالت و »حريل« با ارزش 9/3 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.