رشد 12/7 درصدی در سه ماهه نخست 2017

تالش ايران برای جبران عقبماندگی در توليد فوالد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه صنع/ت- در ح//ال حاض//ر ايران چهاردهمي//ن فوالدس//از جه//ان اس//ت ب//ه طوریکه در س//ال 94 براي نخس//تينبار در عمر فوالدسازي کشور )دهه 40 شمسي(، 4/2 ميليون تن صادرات فوالد انجام شد.

بر اساس آمارهاي منتشرشده توسط انجمن جهاني فوالد، ايران در س//ه ماهه نخست سال ‪11) 2017‬ دي 95 تا 11 فروردين (96 با توليد بيش از 4/5 ميليون تن فوالد خام، نس//بت به دوره مش//ابه سال 2016 رشد 12/7 درصدي را ثبت کرد. سايت انجمن جهاني فوالد ضمن اطالعرساني در اين زمينه افزوده است: ميزان تولي//د فوالد خام ايران در س//ه ماه نخس//ت 2017 برابر ب//ا چهار ميليون و 548 هزار تن بود در حالي که دوره مش//ابه سال 2016 رقم تولي//د فوالد خام ايران برابر با چهار ميليون و 61 هزار تن بود.

در اين ميان س//ازمان توس//عه و نوسازي مع//ادن و صنايع معدني اي//ران )ايميدرو( در اين زمينه گزارش داد: براس//اس اعالم انجمن مزب//ور، ميزان توليد فوالد خ//ام ايران در ماه مارس ‪10) 2017‬ اس//فند 95 تا 11 فروردين (96 به يک ميليون و 580 هزار تن رسيد که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته مي//الدي که يک ميليون و 336 هزار تن بود، 18 درصد افزايش نش//ان ميدهد. ايران پس از ترکي//ه جايگاه دومين توليدکننده فوالد در منطقه را دارد و کش//ورهاي مصر، عربستان و قطر بعد از ايران قرار گرفتهاند.

اين در حالي است که بر پايه جداول آماري وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، در 11 ماهه 95 ميزان ش//مش آلومينيوم توليدي به رقم 313/2 هزار تن رسيد که در مقايسه با توليد 324/4 هزار تن عملکرد دوره مش//ابه در سال 94 کاهش 3/4 درصدي داشت. در اين ميان در سال گذشته دستيابي به صادرات شش ميليون تن هدفگذاري شد اما ارقام غيررسمي تحقق 5/5 ميليون تن را نشان ميدهد.

تالش براي دستيابي به جايگاه هفتم جهان

برپاي//ه اين گزارش، فوالد خام توليدي 67 کشور جهان در سه ماهه نخست 2017 برابر با 410 ميليون و 548 هزار تن شد که نسبت به مدت مش//ابه س//ال گذش//ته ميالدي 5/7 درصد رش//د نشان ميدهد. همچنين چين با 201 ميلي//ون و 99 هزار تن توليد فوالد خام، بزرگترين توليدکننده محسوب ميشود که در واق//ع 49 درصد توليد فوالد جهاني را به خود اختصاص داده است.

در اي//ن ميان ژاپن ب//ا 26 ميليون و 228 ه//زار تن، هند با 25 ميليون و 762 هزار تن، آمريکا با 20 ميليون و 401 هزار تن، روس//يه با 17 ميلي//ون و 953 هزار تن، کرهجنوبي با 17 ميلي//ون و 255 هزار ت//ن و آلمان با 10 ميليون و 980 هزار تن بعد از چين بزرگترين توليدکنندگان فوالد خام در دوره اين گزارش هس//تند. اين در حالي است که براساس افق چش//مانداز 1404 ظرفيت تولي//د فوالد خام کش//ور بايد به 55 ميليون تن برس//د و انتظار ميرود ب//ه جاي//گاه هفتم جه//ان ارتقا پيدا کنيم. س//نگآهن بهعن//وان اصليترين ماده اوليه توليد فوالد محسوب ميشود که ذخيره شناساييش//ده آن 5/1 ميليارد تن اعالم شده که از اين رقم بيش از س//ه ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.

دولت يازدهم از نيمه دوم سال 92 اجراي هفت طرح فوالد استاني را که از دولتهاي نهم و دهم به دليل مشکل مالي متوقف شده بود، فعال ساخت بهگونهاي که واحد آهن اسفنجي فوالد سپيددش//ت )چهارمحالوبختياري( در آبانماه سال گذشته افتتاح شد و انتظار ميرود در فصل جاري واحد آهن اس//فنجي دو يا سه کارخانه فوالدسازي استاني تکميل شود و به بهرهبرداري برسد.

فوالد سپيددشت )چهارمحالوبختياري(، نيريز )فارس(، قائنات )خراسانجنوبي(، ميانه )آذربايجانش//رقي(، بافت )کرمان(، س//بزوار )خراسانرضوي( و شادگان )خوزستان( هفت طرح فوالد استاني با ظرفيت 800 هزار تن تا يک ميليون تن پيشبيني شدهاند. بهبود وضعيت فعلی در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: بررسيهاي 11 ماهه 95 )منتهي به بهمن( نشان ميدهد که علل افزايش يا کاهش توليدات برخي اقالم تحت پوشش اين وزارتخانه ناش//ي از ش//رايط بازارهاي جهاني، وضعيت رکودي، افت تقاضا يا موانع صادراتي است که براساس جدول اطالعاتي اين وزارتخانه، ثبات توليدات فوالدي در دوره اين گزارش ناشي از بهبود وضعيت توليد و جبران عقبماندگي در اين بخش بوده است. توليدات فوالدي برپاي//ه دادههاي آم//اري، در11 ماهه 95 بالغ ب//ر 16 ميليون و 86/2 هزار تن توليدات ف//والدي )تيرآه//ن، ميلگ//رد، ورق...( صورت گرفت که نس//بت به رقم 16 ميليون و 86/5 هزار تن عملکرد 11 ماهه 94 تغيير معناداري ثبت نشده است.

در اي//ن ميان بهمنم//اه 95 به ميزان يک ميلي//ون و 435/6 هزار ت//ن توليدات فوالدي صورت گرفت و در مقايس//ه با ديماه 95 که يک ميليون و 480/6 هزار تن بود، افت س//ه درصدي دارد.

شمش آلومينيوم

همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسي خود کاهش قيمت شمش آلومينيومي را مقطعي و ناش//ي از افت قيمت جهاني اين فلز دانس//ت و عالوه بر اين کارخانه آلومينيوم المهدي )هرم//زگان( نيز در اين دوره کاهش 21 درصدي توليد داش//ت که بر عملکرد 11 ماهه اثرگذار بود.

برابر جداول آماري وزارتخانه مزبور 11 ماهه 95 ميزان شمش آلومينيومي توليدي به رقم 313/2 هزار تن رسيد که در مقايسه با توليد 324/4 هزار تن عملکرد دوره مش//ابه در سال 94 کاهش 3/4 درصدي داشت.

بهمنماه س//ال گذش//ته نيز توليد شمش آلومينيوم ب//ه ميزان 27/6 ه//زار تن بود که نس//بت به 28/2 هزار تن عملکرد ديماه 95 افت 2/2 درصدي را ثبت کرد.

براساسآمارهايمنتشرشدهتوسطانجمنجهانيفوالد،ايراندرسهماهه نخس//ت س//ال ‪11) 2017‬ دي 95 تا 11 فروردين (96 با توليد بيش از 4/5 ميليون تن فوالد خام، نسبت به دوره مشابه سال 2016 رشد 12/7 درصدي را ثبت كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.