بيشترين فروش تاريخ مس در سايه برجام

مروري گذرا بر دستاوردهاي شركت مس در چهار سال اخير؛

Jahan e-Sanat - - News -

مسپرس- شرکت ملي صنايع مس ايران پنجمي//ن دهه فعاليت خود را پش//ت س//ر ميگذارد. اين ش//رکت در سال گذشته يک تعهد را ب//راي دهه پنج//م تعريف کرد؛ تحول فرهنگ س//ازماني، مديريت و کار با اث//ري جاوداني در زندگي افراد، شرکت، کش//ور، خاورميانه، دنيا و بشريت.

احمد مرادعلي//زاده، مديرعامل ش//رکت مل//ي صنايع م//س ايران در اينباره گف//ت: اينکه ميگوييم ميتواني//م در خاورميان//ه و دني//ا اثرگذار باش//يم، ش//عار نيست. اگر کيفي//ت کار ب//اال رود، نهتنه//ا در سطح خاورميانه بلکه در حوزه روابط بينالمللي و حت//ي زندگي افرادي که در کشورهاي ديگر هستند هم ميتواني//م اثرات کارمان را ببينيم. براساس همين تعهد بود که اکنون شاهديم ميانگين توليد بهازاي هر نفر در شرکت مس از 9700 تن در س//ال 92 به 51هزار تن بهازاي هر نفر رسيده است.

از جمل//ه مهمترين تحريمهاي ش//وراي امنيت سازمان ملل متحد ک//ه پس از برجام برداش//ته ش//د، تحري//م فلز اس//تراتژيک مس بود. پس از توافق هستهاي ميان ايران و کشورهاي ،5+1 اين تحريم برداشته و معامله فلزات رنگين ايران با جامعه جهاني از سر گرفته شد.

در س//ايه اين دس//تاورد برجام، ش//رکت مل//ي صنايع م//س ايران موفق به ثبت يک//ي از رکوردهاي تاريخ مس شد. در طول سال 1395 فروش محصوالت ش//رکت مس با 09درصد رش//د از ع//دد 37 هزار ميليارد ريال در سال 1394 به 70 هزار ميليارد در سال 1395 رسيد. گفتني است بخشي از اين افزايش فروش، ناش//ي از فروش محصوالت انباشتشده از س//الهاي قبل بود که بهدليل تحريم محصوالت مس ايران، خري//داران بينالمللي کمي داشت.

محسن بازارنوي، معاون مالي و اقتصادي شرکت ملي صنايع مس اي//ران در اي//ن زمينه اظه//ار کرد: ارزش صادرات شرکت مس از 371 ميلي//ون دالر در س//ال 1394 به 1171 ميليون دالر در سال 1395 رسيده و رش//دي 512درصدي را تجربه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.