احتمال واگذاري »ارج« تا يک ماه آينده

Jahan e-Sanat - - News -

مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تش//ريح آخرين وضعيت کارخانه ارج از احتمال واگذاري آن تا يک ماه آينده خبر داد.

عباسهاشمي با اشاره به آخرين وضعيت واگذاري کارخانه ارج اظهار کرد: مالکيت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملي بهعنوان يکي از شرکتهاي س//رمايهگذار بانک ملي اس//ت و بخش ديگري از سهام اين کارخانه مربوط به سازمان تامين اجتماعي است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاري کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزينههاي سنگين تکنولوژي جديد حدود 50 ميليون دالر جذب سرمايه نياز دارد.

وي ادام//ه داد: از زمان//ي که اين کارخانه در اختيار دس//تگاههاي دولتي و شبهدولتي قرار گرفت و مالکيت آن از بخش خصوصي گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و بايد چنين کارخانههايي ماشينآالت و تکنولوژي خود را به روز کنند که اين اتفاق در مورد ارج رخ نداد اما اميدواريم با چارهانديشيهاي صورت گرفته شاهد تغيير و تحول اساسي در خصوص اين کارخانه باشيم.

هاشمي با بيان اينکه بانک ملي، دولتي است و براي واگذاري کارخانه ارج بايد مراحلقانونيطيشود،گفت:قيمتپايهکارشناسيمشخصشدهوسرمايهگذار نيز راضي شده است که قيمت پايه کارشناسي را بپذيرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يک گروه توليدي بسيار قوي در کنار اين سرمايهگذار قرار ميدهد تا راهاندازي اين کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گيرد.

هاشمي با اشاره به اينکه سرمايهگذار اين کارخانه صددرصد ايراني است در مورد وضعيت ارج پس از واگذاري عنوان کرد: سرمايهگذار اين کارخانه ايراني خواهد بود و وزارتخانه يک گروه توليدي مناسب را در کنار کار قرار ميدهد. عالوه بر اين تکنولوژي و قالب از سوي سرمايهگذار و از طرف برندهاي جهاني پيشرفته اروپايي خريداري ميشود و قرارداد مستمري مربوط به انتقال تکنولوژي، تحقيقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسيد.

وي به ايسنا افزود: سرمايهگذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعيت فعلي ارج بايد کار را از صفر آغاز کند و تجهيزات و قالب فعلي به روز نيست و تنها يک زمين و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است.

براس//اس اطالعات رسيده، مساحت زمين کارخانه ارج بالغ بر يکصد هزار متر مربع است و قيمت پايه کارشناسيشده نيز براي هر متر 800 تا 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.