الزام کارفرمايان به ثبت قراردادها در سامانه

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- در حال حاضر تنظيم روابط کار بين کارگر و کارفرما، نظارت بر بازرسي کار، تقويت تشکلها و تقويت امنيت و سالمت کار چهار موضوع مهم در حوزه معاونت روابط کار هستند. در اين راستا معاون وزير کار با اشاره به اينکه طراحي سامانه الکترونيکي ثبت قراردادها در مراح//ل نهايي قرار دارد، گفت: تمام قراردادهاي کار بايد در اين سامانه ثبت شوند.

احمد مش//يريان در ادامه گفت: استقالل تشکلها و هماهنگي بين آنها يکي از موضوعات مهم اس//ت که دولت هم بايد نقش ميانجيگري خود را ايفا کند.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: با توجه به اينکه بايد يک رابطه منظم بين تمام بخشهاي روابط کار مانند تشکليابي، بازرسي کار و امنيت و سالمت کار ايجاد شود بنابراين سيستمي براي برقراري ارتباط بين تمام اين بخشها در نظر گرفته شده است.

وي اف//زود: از طريق اين س//امانه تمام اطالعات مربوط به کارگاهها، کارگران و کارفرمايان ثبت و ضبط ميشود و ميتوان از طريق آن روابط کار را بين کارگران و کارفرمايان تنظيم کرد.

مشيريان ادامه داد: پس از تکميل اين سامانه، تمام قراردادهاي کار بايد در اين سامانه ثبت شوند تا از هرگونه تخلف در تنظيم قراردادهاي کار جلوگيري شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.