ازمشوقهايصادراتيبرایمعدنخبرينيست

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- با اينکه اعطاي به موقع مشوقهاي صادراتي يکي از عوامل مهم توسعه صادرات است اما در اين خصوص کمکاري صورت ميگيرد. اين در حالي است که به گفته معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت هر سال و در مقاطع مختلف موضوع مشوقهاي صادراتي را مطرح ميکنيم اما متاسفانه خبري نميشود و بودجهاي براي صادرکنندگان محصوالت معدني تعيين نميشود.

جعفر سرقيني با بيان اينکه هنوز از مشوقهاي صادراتي خبري نيست، گفت: اما تعرفههاي صادرات سال 1396 افزايش نمييابد.

وي درباره وضعيت تعرفههاي صادرات در سال جديد گفت: قرار بر اين شده که تعرفهها در سال جديد نيز همان تعرفههاي سال 1395 باشد و فقط چند پيشنهاد موردي افزايش تعرفه به دولت ارائه ميشود اما کتاب تعرفههاي صادرات دستنخورده باقي ميماند.

اين در حالي اس//ت که در س//ال گذش//ته محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامهاي به رييس س//ازمان برنامه و بودجه کش//ور افزايش عوارض صادراتي ب//راي برخي مواد معدني را خواس//تار ش//ده بود اما گويا در س//ال جديد اين پيشنهاد وزير به تعويق خواهد افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.