70 درصد واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمهفعال هستند

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت:

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- در مجموع 30 درصد واحدهاي توليدي کش//ور فعال است که اين امر نشان ميدهد بخشي از 70 درصد واحدهاي توليدي کشور تعطيل هستند يا با ظرفيت بسيار پايين فعاليت ميکنند. در همين راس//تا رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اش//اره به اينکه با تشديد مشکالت توليد جلسات مختلفي طي سالهاي اخير براي اتخاذ يک تصميم اساس//ي برگزار کردهايم، اظهار داش//ت: در همي//ن زمينه با همفکري بخشه//اي دولتي و خصوصي و تعامل با عمده توليدکنندگان کشور درصدد گردآوري پيشنهاداتي براي حل مشکالت هستيم.

عبدالوهاب س//هلآبادي با بيان اينکه وضعيت فعلي بخش توليد با شرايط فعلي سيستم بانکي اصال مناسب نيست، افزود: هر سال ديون واحدهاي توليدي سنگينتر ميشود و هيچ تدبيري در اين چند سال براي حل آن ارائه نميشود. البته ارائه تسهيالت جديد هم بار جديدي را به معوقات گذشته توليدکنندگان اضافه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.