يک درصد ترازوهاي تهران ميزان نيستند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- عالوه بر کمبود نظارتها در بازار خردهفروشي که در نهايت منجر به ضرر مصرفکننده ميشود، بازرسيهاي استاندارد استان تهران نيز نشان ميدهد که يک درصد ترازوهاي تهران ميزان نيستند.

در همين خصوص مديرکل استاندارد استان تهران از انجام بيش از 62 هزار بازرسي از وسايل توزين استان در سال گذشته خبر داد و گفت: کمتر از يک درصد تمام وسايل توزين و سنجش ميزان نبودند.

بيات با تاکيد بر اجباري بودن استاندارد وسايل توزين، در تشريح اين خبر گفت: تمامي وسايل توزين مورد استفاده در دادوستد عمومي بايد داراي برچس//ب تاييد صحت عملکرد از س//وي س//ازمان ملي استاندارد ايران باشند. اين تاييديهها داراي تاريخ اعتبار يکسالهاند که روي وس//يله سنجش الصاق ش//ده و براي مصرفکنندگان قابل رويت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.