نگاهي به جهتگيری فرهنگی چهرههای نزديك به نامزدهای رياست جمهوری؛ مدیریت استراتژیک، جنگ نرم، ولنگاری

Jahan e-Sanat - - News - صدا و سیما

محمدتاجالدين-حوزه فرهنگ در دورانانتخاباترياستجمهوريهميشه مورد مناقشه بوده و هست. فعاليتهاي فرهنگ//ي نامزده//ا و جهتگيري آنها ميتواند نق//ش موثري ب//ر آراي آنان داشتهباشد.يادماننرفتهاستكهحسن روحاني در انتخابات رياس//تجمهوري 92 ب//ا نام بردن چند باره از محمدرضا ش//جريان و اس//تفاده از آوازهاي او در فيلمه//اي تبليغات//ياش جهتگيري فرهنگياش را مشخص كرد.

ح//وزه فرهنگ از طرف//ي به دليل دلبس//تگي مردم و از ط//رف ديگر به دليل حضور موث//ر هنرمندان و نقش آن//ان در بس//يج حركته//اي مردمي از اهمي//ت بااليي برخوردار اس//ت. در چند دهه گذش//ته نيز به دليل وجود نگاهه//اي مختل//ف فرهنگ//ي و بعضا دعواهايي كه بر سر آن رخ داده، اهميت جهتگيريفرهنگيدربرنامهنامزدهاي رياستجمهوري چند برابر شده است.

در اي//ن ميان نظر اف//راد نزديك به نامزدهايرياستجمهوريدربرنامههاي فرهنگي آنان تاثيرگذار است. افرادي كه سياستگذاري فرهنگي را در برنامههاي نامزده//اي رياس//تجمهوري تبيين ميكنند. خراسانيهاوستادرييسي حجتاالسالم رييسي بهعنوان يكي از جديترين گزينههاي اصولگرايان در انتخاباتپيشروچندروزياستفعاليت انتخاباتياش را آغاز كرده است. رييسي كهاولينماموريتستادششناسايياوبه مردم است هنوز برنامههاي فرهنگياش مشخص نيست اما ميتوان حدس زد در ص//ورت راي آوردن او چه كس//اني در دولت رييسی سكاندار جهتگيري فرهنگ خواهند بود.

وحيد جليلي، ممنوعالتصوير صداوسيما

از جمله نزديكان رييس//ي در امور فرهنگي، برادر س//عيد جليلي اس//ت. وحي//د جليلي كه در س//ال 92 نيز در ستاد برادرش فعال بود، امروز مسووليت معاونت ش//هرداري مش//هد را برعهده دارد. وحي//د جليل//ي را با جهتگيري فرهنگ//ياش در موض//وع جن//گ نرم ميشناسيم.اوازفشلينهادهايفرهنگي در براب//ر تهاجم فرهنگي غرب ناراضي است و اعتقاد دارد دستگاههاي عريض و طويل فرهنگي، چه نهادهاي وابسته ب//ه دولت و چه نهادهاي غيردولتي كه از بودجه بيتالمال ارتزاق ميكنند در برابر جبهه غرب موضعگيري محكمي ندارند. در همين راستا او در برنامههاي مختلف صداوس//يما به بي//ان نظرات خ//ود ميپرداخت ولي بع//د از مدتي ممنوعالتصوير شد. او كه در مطبوعات حضور فعالي دارد در نش//ريات وابسته به جن//اح اصولگرا نظرات//ش را تبيين ميكند.

علمالهدي،تئوريسينفرهنگي رييسي؟

آيتالهگعلمالهدي،امامجمعهشهر مقدس مشهد، پدرزن رييسي است. جدا از رابطه فاميلي نظرات اين دو نيز در امور سياس//ي و اجتماعي و فرهنگي بسيار به هم نزديك اس//ت. اين تشابه نظرات از خاس//تگاه اعتقادي و سياسي اين دو ناشي ميشود. علمالهدي در سالهاي گذشتهباموضعگيريهايبعضاجنجالي در ام//ور فرهنگي مخصوص//ا در حوزه موس//يقي در صدر اخبار خبرگزاريها بوده است. او مخالف برگزاري كنسرت در شهر مشهد است. علمالهدي كنسرت را نوع//ي ولنگاري ميداند و در آخرين اظهارنظرش آن را »هنركش« خطاب كرده است.او بعد از تبيين نظراتش در مورد فضاي فرهنگي مشهد در سخناني برگزاري كنسرت در كل كشور را مضر دانس//ت و از مسووالن خواست جلوي برگزاريكنسرتهايموسيقيرابگيرند. موضعگيريهاي علمالهدي ميتواند در انتخابات پيشرو پاشنه آشيل ابراهيم رييسي باشد. بايد ديد رييسي نظرات پدرزن خود را تاييد ميكند يا س//عي ميكند در امور فرهنگي موضع تازهاي بگيرد.

وزراي اخراج شده احمدينژاد و ستاد رييسي

به تركيب افراد س//تاد رييس//ي كه نگاه ميكنيم خواهيم ديد بس//ياري از وزرايي كه در دولت محمود احمدينژاد مورد غضب او قرار گرفتهاند در س//تاد رييسي فعاليت ميكنند. از بين اين افراد محمدحسين صفارهرندي وزير فرهنگ دولت احمدين//ژاد هم ميتواند نقش موثري در جهت گيري دولت رييس//ي داش//ته باش//د. او كه در زمان وزارتش شرايط سختي را به هنرمندان تحميل كرد عمده فعاليت فرهنگياش قبل از وزارت در موسسه كيهان بود.

تغييرات فرهنگي ش/هرداري و قاليباف

محمدباقرقاليباف21 سالاستكه مسووليت ش//هرداري تهران را برعهده دارد. او در اي//ن زم//ان چند بار رييس موسس//ه فرهنگي هنري ش//هرداري تهران را تغيير داده است. در اين سالها دكتر علي عس//كري، احم//د نوريان، دكتر سيدمحمدجواد شوشتري، امير خوراكيان، حجتاالسالموالمس//لمين شهاب مرادي بر صندلي رياست تكيه زدهان//د و ح//اال هم محم//ود صالحي مسووليت موسسه را برعهده دارد. دورانكوتاهشهابمرادي ش//هاب مرادي به واس//طه حضور در برنامهه//اي صداوس//يما ب//ه شهرت رسيد.

روحاني كه اخالق و رفتارش جوانان را جذب ميكرد و هميشه جلساتش شلوغ بود اما كسي فكر نميكرد او به يكباره به رياست س//ازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران برسد.

مراديدرسال2931 اينمسووليت را برعه//ده گرفت و در س//ال 1394 از كار بركنار شد. او در طول مديريتش با برچيدنآموزشموسيقيدرفرهنگسراها انتقادات زيادي را به جان خريد. با دستور ش//هاب مرادي بس//ياري از آموزگاران موسيقي بيكار شدند و هنرآموزان نيز كه ب//ا بهرهگيري از مزاياي كالسهاي فرهنگس//راها و هزينه پايين ش//هريه، موس//يقي ميآموختند از عالقهش//ان محروم ش//دند. او بدون هيچ توضيحي از كار بركنار شد و جايش را به محمود صالحي داد.

دولتروحانيووعدههايروي زمين مانده

حس//ن روحان//ي در انتخاب//ات رياس//تجمهوري 92 وعدهه//اي بسياري در باب فرهنگ داد؛ وعدههايي ك//ه بس//ياري از آنه//ا در ح//د حرف باق//ي ماند. ب//ا اين همه هنرمن//دان و دستاندركارانفرهنگيترجيحدادهانددر انتخاباتپيشروبازهمبهاواعتمادكنند. صالحياميري،وزيرحرف عل//ي جنت//ي دوران موفق//ي را در وزارت ارش//اد سپري نكرد. او در دوران مس//ووليتش انتقادات فراوان//ي هم از جان//ب مخالفان دول//ت و هم موافقان آن شنيد و سرآخر استعفا داد. جاي او را صالحياميري گرفت. صالحياميري قبلتر از آن براي رياست وزارت ورزش پيشنهاد شده بود ولي نتوانست اعتماد مجلس را كسب كند.

او در چن//د ماه//ي كه مس//ووليت فرهنگي دولت روحاني را برعهده دارد نتوانست آنطور كه بايد و شايد كاري از پيش ببرد. هرچند انتظاري هم از او نميرفت.امانقشاودردولتدومروحاني برجستهاست.صالحياميريرابيشتربه خاطر چاپ كتابهاي//ش درخصوص مديريت فرهنگي ميشناسند. او معتقد به مديريت استراتژيك در حوزه فرهنگ است و مخالف جزيرهاي عمل كردن.

حس/امالدين آش/نا، مش/اور روحاني

حس//امالدين آشنا، مشاور فرهنگي رييسجمهوراست.اوتحصيالتحوزوي دارد و در مراسمهاي فرهنگي هميشه همراه روحاني بوده اس//ت. آش//نا را به خاطر فعاليتش در رس//انههاي مجازي ميشناسيم. او در مواقع الزم براي دفاع از روحاني وارد عمل ميشود. موضع آشنا در مسايل فرهنگي، براساس تساهل و تسامح است. او معتقد است سختگيري در عرصه فرهنگ جوابگو نيست. ميرسليمومعمايموتلفه نامزد متبوع ح//زب موتلفه براي هركس ناش//ناخته باشد، براي اهالي فرهنگ شناخته شده است.

ميرس//ليم در دوره دوم دول//ت هاشميرفسنجاني مسووليت وزارت ارش//اد را برعهده داش//ت. در حالي ك//ه تحصي//الت او ارتباط//ي به اين حوزه نداش//ته و ندارد. ميرسليم در دوران وزارت آنق//در محب//وب نبود. او جايگزين س//يدمحمد خاتمي شد. خاتم//ي بر اثر فش//ارهاي گروههاي تندرو از وزارت ارش//اد بركنار ش//د و هاش//مي ب//ه جاي او ميرس//ليم را معرفي كرد.

او بع//د از حماي//ت اكثري//ت هنرمن//دان در س//ال 1376 از خاتمي در مصاحبهاي گفته اس//ت: »مشغله گروههاي فرهنگي و هنري در زمينهه//اي كاري خودش//ان ب//ه اندازهاي است كه با وجود تالشهاي زيادشان به سختي ميتوانند به تمام مسايل هنري و فرهنگي احاطه يابند چه رس//د كه بخواهند در زمينههاي ديگ//ر كه براي آن مج//وز نگرفتهاند و صالحي//ت ندارند، اظهارنظر كنند. يك گروه فرهنگ//ي و علمي نبايد با موضعگيريه//اي مقطعي و ناگهاني كه براي كسب آراي نامزدها مصرف دارد، خطر ش//رمندگي را بپذيرند و خ//ود را از حمايت عام رييسجمهور منتخب محروم كنند.

مو تلف/ه و جهت گي/ر ي فرهنگي

وقتي سري به سايت حزب موتلفه بزني//د، خواهيد ديد ك//ه اين حزب معاونت فرهنگي ندارد.

به همين دليل موضعگيري آنها در امور فرهنگي كمي ناشناخته است هرچند جايگاه و اصالت آنها تا قدري نگاهشان به مسايل فرهنگي را تبيين ميكند. با اين همه تا امروز مشخص نيست در امور فرهنگي چه كسي در ستاد ميرسليم فعاليت خواهد كرد.

در همين رابطه خود ميرسليم در كنفرانس خبرياش كه ديروز برگزار ش//د در ج//واب س//والي درخصوص فرهنگ و س//ينما گفت: براي ارتقاي فرهن//گ، هن//ر و س//ينما كوش//ش ميكنيم اما با بيبندوباري، شلختگي هن//ري و ابتذال مخالفي//م و از همه فرهنگدوس//تان توق//ع داريم به ما ي//اري دهند. س//ينما و فرهنگ بايد در جه//ت خدمت به م//ردم با حفظ آرمانهاي انقالب اس//المي و قانون اساسي باشد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.