تاثيرپذيری 18 تا 22 سالهها از مناظرات زنده

Jahan e-Sanat - - News -

اس//تاد ارتباطات دانش//گاه عالمه طباطبايي درباره تاثير مناظرهه//اي تلويزيوني بر روند انتخابات اظهار كرد: بيش از هر چيزي اين روند بستگي به چينش كانديداها دارد ولي در مجموع تماشاي برنامه نقش بسيار موثري در جلب توجه افكار عمومي خواهد داشت؛ اينكه چه تعداد با تماشاي مناظرههاي زنده و تحت تاثير آن تغيير رنگ ميدهند معموال در كشورهاي ديگر بين پنج تا سه درصد است.

حس//ين افخمي در گفتوگو با ايسنا درباره مناظرههاي انتخاباتي و تاثير آنها بر تغيير آرا گفت: معموال راياوليها كه در رده سني 18 تا 22 قرار دارند، بيش از افراد بزرگسال تحت تاثير مناظرهها قرار ميگيرند و در ردههاي سني باالتر، كمتر اين تاثيرگذاري اتفاق ميافتد. هرچند اين تغييرات و تحت تاثير قرار گرفتن بستگي به موضوعاتي دارد كه مطرح ميشود. اينكه تا چه ميزان اين موضوعات از سوي كانديداها جديد و همسو با مردم باشد و اينكه هر كدام از كانديداها اگر برنامهاي هم داشته باشند، متفاوت باشد چراكه به ندرت پيدا ميشود ك//ه هر كدام از نامزدها روي برنامههاي مش//ابه مانور دهند. بنابراين تشريح برنامهها از سوي نامزدها براي رايدهندگان بسيار مهم است.

وي در ادامه درباره تاثيرگذاري ويژگيهاي بصري تلويزيون در به تصوير كشيدن چهره كانديداهاي رياستجمهوري يادآور شد: آنچه مناظرههاي تلويزيوني را تاثيرگذار ميكند، كاراكتر كانديداهاست.كاريكهتلويزيوندرمقايسهبامطبوعاتوساير رسانههاانجامميدهد،انگارهسازيبراساسكاراكترنامزدهاست اما اين تنها عامل نيست. اينكه يك فرد از نظر ظاهر زيبايي، قد و چهره نس//بت به فرد ديگري برتري داشته باشد عامل تعيينكنندهاي نيست اما در برخي اقشار اينگونه است.

اين استاد ارتباطات دانشگاه عالمه سپس درباره مخاطباني كه تحت تاثير مناظرهها قرار ميگيرند، گفت: قبل از اينكه مناظرهاي صورت گيرد مخاطب بايد سعي كند بهترين فرد را برگزيند. به هر حال هر نامزدي در يك تشكل قرار دارد و به راحتي ميتواند توسط مردم غربالگري شود.

افخمي درباره مناظرههايي كه در تلويزيون صورت ميگيرد، اظهار كرد: اين مناظرهها باعث ميشود فردي كه نامزد مورد نظر خود را تعيين نكرده است، مقايسهاي عمل كند. معموال مناظرههايي كه چند نفره برگزار ميش//ود باعث ميشود به افرادي كه هنوز تصميم نگرفتهاند يا مردد به تصميم هستند كمك ش//ود اما هرچند مناظرههاي تلويزيوني ديدگاههاي موجود در نامزدها را مطرح ميكند به سختي ميشود گفت افرادي كه به كانديداهاي الف يا ب وفادار هستند تحت تاثير مناظرهها راي ميدهند. وي با اشاره به اينكه حملههاي كالمي و زباني كانديداها در دورههاي قبل در مناظرههاي تلويزيوني بسيار موثر بوده است، مطرح كرد: اگر افشاگريهايي مستند در دوره انتخابات مطرح شود كه بتواند نقاب از چهرهاي بردارد موثر است. اين روش در كشورهاي ديگر هم رايج است.

اين استاد ارتباطات به مناظرهايي كه از سالها پيش همواره صورت گرفته است و به سالهاي قبل از جنگ هم برميگردد، اشارهكردوگفت:مناظرهازسالهاي66بهبعدپررنگترشد و دو حال//ت به خود گرفت؛ يك حالت كه در آن خبرنگار يا مجري در مقابل نامزد مينشيند و حالت ديگر اينكه نامزدها به صورت مناظره و با دخالت يك هدايتگر مناظره ميكنند. اما رايدهنده اگر 10 نفر هم در كنار برنامه مناظره باشد در نهايت به يك نفر ميرس//د. بخش عمدهاي از رايدهندهها براس//اس پايگاه طبقاتي و براس//اس آن چيزي كه احساس ميكنند به آنها نزديكتر اس//ت، تصميم ميگيرند. بنابراين آن همانندي كه بين رايدهنده و نامزدهاي انتخاباتي وجود دارد، تعيينكننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.