دستورات وزير بهداشت اثری نداشت

Jahan e-Sanat - - News -

بهمن كيارستمي در جديدترين واكنش به اظهارات اخير درباره پرونده پزشكي پدرش )عباس كيارستمي( متني را منتشر كرد.

بهمن كيارس//تمي در متني كه در اختيار ايسنا گذاشت، نوشت: در تاريخ 31 فروردين وزير ارشاد در پاسخ به اينكه آيا پرونده پزشكي عباس كيارستمي را پيگيري ميكند، گفت: وزير بهداشت نسبت به اين پرونده شخصا پيگيري ميكنند و حساسيتهاي الزم را دارند و ميتوانيم به مردم قول بدهيم كه در اين خصوص حقي تضييع نخواهد شد. من از وزير بهداشت ميخواهم گزارش رسمي را به ملت بدهد و در چند روز آينده قطعا اين درخواست را رسما انجام خواهم داد.

دو روز بعد سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد در پرونده كيارستمي اختياري نداريم و گفت: طبق قوانين موجود، رسيدگي به چنين شكاياتي و صدور حكم به دادگاههاي مربوطه با كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و نيز سازمان نظام پزشكي مربوط است و قانونگذار به وزارت بهداشت در زمينه صدور حكم اختيار و مسووليتي واگذار نكرده است.

درادامهبهمنكيارستمينوشتهاست:تااينجاايناظهارنظرهايمتناقضزياد تعجببرانگيز نيستند. وزير ارشاد از وزير بهداشت خواستهاي دارد كه انجامش در توان وزارتخانه تحت امر وزير بهداشت نيست. پس قائم مقام و سخنگوي اين وزارتخانه الزم ديده بالفاصله اعالم كند كه امكان تمكين به خواسته وزير ارشاد وجود ندارد و قانونگذار چنين اختياري به وزارت بهداشت نميدهد.

اما آنچه باعث سردرگمي ما چه در جايگاه اعضاي خانواده يك بيمار و چه در جايگاه ش//اكي در يك پرونده پزشكي ميشود، دستوراتي است كه از س//وي وزير بهداش//ت با اطالع يا بدون اطالع از اختيارات قانوني خود به نهادهاي ذيربط داده ميش//ود و نه تنها باعث تسريع يا كمك به پيشبرد روند درمان يا دادرس//ي نميش//ود بلكه نهاد ذيربط را وادار ميكند براي اطمينان از اس//تقالل و آزادي عمل خود در پيشبرد كار، كارشكني كند تا وزير و وزارتخانه پايش را از گليمش درازتر نكند و قدرت نهاد مس//وول را به چالش نكشد.

براي مثال وقتي در مرداد سال گذشته وزير بهداشت به رييس سازمان نظام پزشكي نامه سرگشادهاي نوشت و در آن دستور پيگيري فوري پرونده پزشكي عباس كيارس//تمي را صادر كرد، رييس دادگاه بدوي نظام پزشكي اعالم كرد: وزير بهداشت كارمند دولت است و مجبور است از خودش و وزارتخانهاش دفاع كند. )شماره دوم ماهنامه مرواريد / آبان .(95

همين رويكرد، رويكرد كادر بيمارستان جم در مواجهه با حضور نمايندگان وزارتبهداشتدررونددرمانبودوبهاعتقادبندهنامه9 ماهپيشوزيربهداشت به رييس سازمان نظام پزشكي در روند دادرسي پرونده پزشكي عباس كيارستمي همانقدر موثر بود كه دستورات ايشان به تيم درمان عباس كيارستمي هنگامي كه او هنوز در قيد حيات بود.

در پايان بهمن كيارس//تمي به نامه وزير بهداشت كه 9 ماه قبل خطاب به دكتر زالي، رييس سازمان نظام پزشكي نوشته اشاره كرده كه در آن، با اشاره به اينكه با وجود گذشت يكماه از زمان ابالغ قبلي هنوز نتيجهاي حاصل نشده است، باز تاكيد شده، الزم است اين پرونده فارغ از اينكه شاكي خصوصي دارد يا خير به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد و پاسخ مناسب به پرسشهاي افكار عمومي داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.