فستيوال »فيلم موو« بلژيك ميزبان فيلم برادران محمودي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فيلم سينمايي »رفتن« اولين فيلم سينمايي نويد محمودي در مقام كارگردان است. فستيوال بينالمللي »فيلم موو« كشور بلژيك از تاريخ 18 تا 25 آپريل برابر 29 فروردينماه تا 5 ارديبهشتماه سال 96 با حضور فيلمهايي از سراسر دنيا براي دريافت جايزه بزرگ فستيوال در حال برگزاري است.فيلم»رفتن«پسازحضوردرفستيوالبينالمللي»فيلمموو«توسط يك شركت پخشكننده بلژيكي در اين كشور اكران عمومي خواهد شد. شركت »دريم لب« به مديريت نسرين ميرشب كه از شركتهاي با سابقه بينالملليدرحوزهتوزيعفيلمبهشمارميرودامتيازپخشبينالملليفيلم سينمايي »رفتن« به تهيهكنندگي جمشيد محمودي را برعهده دارد. فيلم سينمايي تحسين شده »رفتن« محصول مشترك ايران و افغانستان هنوز فرصت اكران در ايران را پيدا نكرده است.

»رفتن« قصه فرشته و نبي، قصه عشقي است كه در پيچ و تاب رسيدن و نرسيدن در غبار گم ميشود. قصه عشقي كه از همه چيز غير از معشوق رنج ميبيند. »رفتن« قصه درد است؛ درد خانه به دوشي، درد مهاجرت.

رضا احمدي، فرش//ته حسيني، بهرنگ علوي، نازنين بياتي، مسعود ميرطاهري، سينا سهيلي، محفوظ محمودي، افشين اخالقي و بشير احمد بازيگران اين فيلم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.