»بيپدر«از5 ارديبهشتماهدواجراييميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نمايش »بيپدر« به نويسندگي و كارگرداني محمد مساوات از سهش//نبه 5 ارديبهشتماه دو اجرايي ميشود و عالوه بر ساعت 02، اجرايي هم در ساعت 17:30 خواهد داشت.

در اين نمايش كه اجراي آن تا نيمه ارديبهش//ت ادامه دارد، حسين منفرد،ابراهيمنائيج،عليحسينزاده،ميالدآريافر،عليرضاگلدهي،كوروش شاهونه بازي ميكنند.

جابر رمضاني، مجري طرح است و ديگر عوامل اجرا عبارتند از: محمد قدس مشاور تهيه و توليد، سمانه احمديمطلق طراح لباس، تينا بخشي طراح گريم، محمد رس//ولي طراح نور، حامد حبيبزاده آهنگساز، صفا كامديده طراح صدا، رومينا مومني برنامهريز و مشاور كارگردان، مسعود اهللدادي دستيار كارگردان، مهدي دوايي مشاور گرافيك، مديريت تبليغات گروه وييو، مشاور رسانهاي و مدير روابط عمومي عسل عباسيان و تبليغات مجازياميرقاليچي.محمدمساواتموسسگروهتئاترراديكال41 پيشاز اين نمايشهاي »قصه ظهر جمعه«، »خانه واده«، »بيضايي« و »يافتآباد« را كارگرداني كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.