اركستر فيالرمونيك تهران كنسرت ميدهد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- اركستر فيالرمونيك تهران قصد دارد در صورت اخذ مجوزهاي الزم در خردادماه كنسرت بدهد. آرش گوران، رهبر و مدير هنري اركستر فيالرموني//ك ته//ران ضمن اعالم روي صحنه رفتن اركس//تر در آينده نزديك اعالم كرد در كنس//رت پيشرو پدرام فريوسفي سوليست ويلن اركستر خواهد بود.

عالوه بر حضور پدرام فريوسفي در اركستر فيالرمونيك تهران، آنطور كه مسووالن اركستر فيالرمونيك اعالم كردهاند اين اركستر در صورت دريافت مجوزهاي الزم ميزبان يكي از نوازندههاي برجس//ته ويلنس//ل ايتاليايي در اين كنسرت خواهد بود. گوران با بيان اينكه داستان عميقي پشت رپرتوار كنسرت خردادماه اركستر فيالرمونيك تهران نهفته است توضيح بيشتر درباره قطعات انتخابشده براي اين اجرا را به روزهاي آتي و كسب مجوزهاي الزم براي برگزاري كنسرت موكول كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.