بررسی »شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات« در کشور تا پايان 59؛ ﺍﺳﺘفﺎﺩه35 ﺩﺭﺻﺪی ﺍﻳﺮﺍﻧيهﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

Jahan e-Sanat - - News - ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ

مركز آمار ايران به تازگي جديدتري//ن گزارش وضعي//ت چندين مورد از ش//اخصهاي توس//عه فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور تا پايان سال 95 را منتشر ساخته است كه از رشد قابل توجه آنها حكايت دارد. بر اين اس//اس شمار كاربران ايراني كه از اينترنت اس//تفاده ميكنند به 53/23 درصد رسيد.

طبق اين آمار، نس//بت خانوارهاي داراي رايانه و همچنين نس//بت خانوارهاي داراي دسترس//ي ب//ه اينترنت در كش//ور رش//د قابلتوجهي داشتهاند.

اين گزارش كه از سوي پايگاه اطالعرساني نظ//امپايشش//اخصهاي بهعنوان زيرمجموعه سازمان فناوري اطالعات منتشر شده، نش//ان ميدهد 61/39 درصد خانوار ايراني يعني 14 ميليون و 854 هزار و 124 خانواده، داراي رايانه و كامپيوتر هستند.

آمار ارائه ش//ده تا پايان سال 95 را مورد بررسي قرار داده و مشخص شده كه در پايان س//ال 49، ميزان دسترسي خانوار ايراني به رايانه 57/4 درصد بوده اس//ت و اين مقدار، رشد هفت درصدي را نشان ميدهد.

در همين حال برمبناي گزارش مركز آمار ايران كه به س//ازمان فناوري اطالعات ايران ارائه شده است، 62/21 درصد خانوار ايراني به اينترنت دسترسي دارند. به اين معني كه اينترنت در خان//ه 15 ميليون و 51 هزار و 348 ايراني وجود دارد. اين شاخص در سال 94 ح//دود 55/5 درصد بود و در اين زمينه رشد 12 درصدي حاصل شده است.

براساس تخمين اعالم شده از سوي مركز آمار ايران در انتهاي س//ال ،1395 نس//بت كاربران اينترنت در كش//ور نس//بت به سال ‪17/5 ،1394‬ درصد رش//د داشته است. به نحوي كه هماكنون 53/23 درصد ايرانيها از اينترنت استفاده ميكنند و شمار كاربران اينترنت باالي ش//ش س//ال در كشور، 38 ميليون و 996 هزار و 480 نفر اعالم ش//ده اس//ت. اين رقم در س//ال 94 بالغ بر 45/3 درصد گزارش شده بود.

براساس بررس//ي صورت گرفته از حيث برخورداري خانوار ايراني از ابزارهاي فناوري اطالعات، كاربر اينترن//ت به افرادي اطالق ميش//ود كه حداقل در س//ه ماه گذشته از اينترنت استفاده كرده باشند.

پايش ش//اخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور، برمبناي نشانگرهاي مورد تاكيداتحاديهبينالملليمخابرات ( صورت گرفته است؛ به نحوي كه دو نشانگر »نسبت خانوارهاي داراي رايانه« و »نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنت« در محاسبه زيرشاخص »دسترسي به ارتباطات« و نش//انگر »نس//بت افرادي كه از اينترنت استفاده ميكنند.« در محاسبه زيرشاخص »اس//تفاده از ابزارهاي ارتباطي« مربوط به شاخص جهاني اندازهگيري توسعه ارتباطات وفناورياطالعات (ديدهميشود.

ضريب نفوذ خانوار داراي دسترس//ي به اينترنت از طريق ش//بكههاي ثابت و سيار و ضري//ب نفوذ كارب//ران اينترنت، از جمله س//نجههاي بنيادين ب//راي ارزيابي ميزان پيشرفت كش//ور به سمت جامعه اطالعاتي محسوب ميشود و هرچه اين ضرايب نفوذ بيشتر باشد، مهارتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده بيشتر خواهد بود.

بنابراين رشد ضريب نفوذ كاربران اينترنت در يك سال، نويدبخش حركت مثبت كشور به س//مت جامعه اطالعاتي عنوان شده كه با افزايش تعداد مش//تركين پهنباند س//يار در كش//ور و گسترش كاربردهاي متنوع فناوري اطالعات و ارتباطات در جامعه تناسب دارد. از سوي ديگر به گزارش مهر، اندازهگيري در دسترس بودن رايانه در خانوارها ابزار مهمي ب//راي درك ش//كاف اجتماع//ي- اقتصادي است. داشتن رايانه در خانه به معني افزايش آگاهي و انجام وظايف محاس//باتي و توسعه مهارتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در اعضاي خانوار تلقي ميش//ود. عالوه بر اين، رايانه امكان اتصال به اينترنت و بهرهمندي از كاربردهاي پيشرفته را به وجود ميآورد.

اين سه نشانگر به همراه 18 نشانگر ديگر در طرحهاي »آمارگيري برخورداري خانوارها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات« توسط مركز آمار ايران اندازهگيري ميشوند. سازمان فناوري اطالعات ايران بهعنوان مجري نظام پايش ش//اخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات كش//ور و نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بر اين طرحها نظارت دارد و منابع مالي آن را تامين ميكند. مركز آمار ايران درسالهاي78،98،29و49طرحآمارگيري برخورداري خانوارها و افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات را انجام داد و نتايج آن را منتش//ر كرد. هماكنون نيز اين مركز و سازمان فناوري اطالعات ايران در حال برنامهريزي براي انجام اين طرح در سال 1396 هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.