غيرفعال کردن آپديت خودکار نرمافزارها در پلياستور گوگل

Jahan e-Sanat - - News -

يك//ي از ويژگيه//اي موج//ود در اپليكيشن پلياس//تور آپديت خودكار نرمافزارها بدون اطالع به كاربر اس//ت. هرچن//د اين قابليت ممكن اس//ت به عنوان يك ويژگي كاربردي در پلياستور معرفي شود، اما بسياري از كاربران به خاطر تمام شدن حجم اينترنت خود از اين ويژگي شكايت دارند.

پلياستور گوگل داراي قابليتي است ك//ه بدون اطالع ب//ه كاربر و به صورت خودكارنسخهجديدنرمافزارهايموجود روي اسمارتفون كاربر را دانلود كرده و نصب ميكند. اين ويژگي باعث ميشود كاربران هميش//ه از جديدترين نسخه برنامههاي موجود روي گوش//ي خود استفاده كنند و همچنين اين موضوع در اغلب موارد باعث تجربه كاربري بهتر و تامين بيشتر امنيت شما ميشود.

ب//ه گ//زارش اي تي اي//ران، اكثر كارب//ران داراي حج//م اينترن//ت محدود و مش//خصي هس//تند و اين بهروزرسانيهاي خودكار باعث ايجاد هزينهه//اي اضافي ناخواس//ته براي كاربر ميش//ود، عالوه بر اين آپديت نرمافزاره//ا باعث كاهش س//رعت و كارايي تلفن هوشمند شما ميشود. خوش//بختانه غيرفع//ال ك//ردن اين ويژگي در پلياستور بسيار آسان است. ب//راي جلوگي//ري از آپديت خودكار برنامه اين مراحل را انجام دهيد:

ماركت پلياستور را روي تلفنهمراه )تبل//ت( خود اجرا كرده و با كش//يدن انگشت خود به سمت راست در صفحه اصلي )يا از طريق گزينه سه خط موجود در باالي سمت چپ پلياستور( ليست منوي مورد نظر را باز كنيد.

در ليست نش//ان داده شده گزينه Settings را انتخ//اب كنيد. س//پس منوي ديگري به شما نشان داده ميشود كه در باالي اين ليست، گزينهاي به نام ‪Auto-update apps‬ وج//ود دارد، آن را انتخاب كنيد.

با انتخاب قس//مت بيانش//ده، سه گزينه به شما نمايش داده ميشود.

ب//ر ا ي غير فع//ا ل ك//ر د ن بهروزرس//اني خودكار برنامهها گزينه ‪Do not auto-update apps‬ را انتخاب كنيد. )ذكر اين نكته هم خالي از لطف نيست كه شما درصورت تغيير نظرتان براي آپديت نرمافزارها از طريق همين منو ميتوانيد تغييرات مورد نظر خود را اعمال كنيد.(

ب//ا انجام مراحل باال، اين ويژگي در پلياس//تور غيرفعال شده و شما براي آپديت برنامههاي موجود روي تبلت يا اسمارتفون خود بايد به صورت دستي اقدام كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.